Konverterede europæiske patentansøgninger

Hvis en europæisk patentansøgning er indleveret ved en national patentmyndighed i en af medlemsstaterne, skal ansøgningen være modtaget af EPO senest 14 måneder fra indleveringsdagen eller, hvis prioritet er begæret, fra prioritetsdagen, jf. Europæiske Patent Konvention (EPK) art. 77 og regel 37 (2). Hvis fristen ikke overholdes, anses ansøgningen for tilbagetaget, jf. EPK art. 77 (3).

Det følger af BML § 36, at en sådan ansøgning, kan konverteres til en national brugsmodelansøgning, såfremt betingelserne i BML § 36 samt BEK § 18 er opfyldt.

Ansøgeren skal således:

  • Fremsætte begæring overfor den nationale myndighed, som modtog ansøgningen inden 3 måneder efter, at der er givet ansøgeren underretning om, at ansøgningen anses for tilbagetaget (dette kan enten være Patent- og Varemærkestyrelsen eller en anden patentmyndighed),
  • Indlevere begæringen til Patent- og Varemærkestyrelsen inden 20 måneder regnet fra ansøgningens indleveringsdag eller, hvis prioritet er begæret fra prioritetsdagen, og
  • Inden 2 måneder fra Patent- og Varemærkestyrelsens underretning til ansøger om, at ansøgningen anses for tilbagetaget (se første punkt) eller at begæring om konvertering samt ansøgningen er modtaget fra anden patentmyndighed, indlevere en oversættelse af ansøgningen til dansk eller, hvis ansøgningen er på dansk, en kopi af denne samt betale ansøgningsgebyr.

Såfremt betingelserne for konvertering er opfyldt, skal ansøgningen behandles som en national ansøgning, jf. BEK § 1, stk. 3, nr. 3. Dog følger det af BML § 36, stk. 2, at hvis ansøgningen opfylder den europæiske patentkonventions krav med hensyn til ansøgningens form, skal den godkendes i dette henseende.

En konverteret europæisk patentansøgning gælder ikke for Færøerne og Grønland.  Opdateret: 7. november 2023