Fristforlængelse

Frister bestemt ved lov eller bekendtgørelse kan ikke forlænges. Eksempler på dette er fristen for genoprettelse i BML § 66 og fristen for forgrening BEK § 13, stk. 3.

Frister til besvarelse af Patent- og Varemærkestyrelsens breve kan som hovedregel forlænges en gang.

En anmodning om fristforlængelse skal være skriftlig og være os i hænde inden udløbet af den fastsatte frist.

Den nye frist vil normalt udgøre 1 måned ved formelle mangler og 2 måneder ved prøvning fra den dag den tidligere frist udløber, medmindre der er ansøgt om en kortere fristforlængelse.

Hvis der anmodes om en længere fristforlængelse end 2 måneder, bevilges en sådan, hvis vi vurderer, at en sådan frist er påkrævet.

Yderligere fristforlængelser udover den første til besvarelse af det samme brev vil kun blive givet ud fra en saglig vurdering af omstændighederne i den konkrete sag sammenholdt med begrundelsen for anmodningen om fristforlængelse.

I sager med to parter som administrativ prøvning - er praksis vedrørende fristforlængelse mere restriktiv, idet vedvarende fristforlængelser, givet til den ene part i sagen, kan føre til, at sagen trækkes urimeligt i langdrag for den anden part.

Såfremt der ikke indleveres anmodning om fristforlængelse inden udløbet af den oprindelige frist, meddeler vi, at anmodningen om fristforlængelse er modtaget for sent, og at fristforlængelse derfor nægtes. Sagen er således henlagt med mulighed for genoptagelse.

 Opdateret: 21. september 2021