Formelle betingelser for genoprettelse

Tidsfrister

Det fremgår af BML § 66, stk. 1, at begæring om genoprettelse skal indgives til Patent- og Varemærkestyrelsen inden 2 måneder efter, at den hindring, der bevirkede fristoverskridelsen, er bortfaldet, dog senest 1 år efter fristens udløb. Det relevante tidspunkt er således den af de to frister, der udløber først.

2-måneders fristen medfører, at fristen løber fra det tidspunkt, hvor ansøgeren/indehaveren eller dennes fuldmægtig har opdaget eller burde have opdaget, at fristen ikke var overholdt.

1-års fristen er en absolut frist, der ikke kan forlænges.

Bemærk, at hvis der søges om genoprettelse af retten til prioritet i BML § 11, er fristen for begæring om genoprettelse 2 måneder fra udløbet af fristen i BML § 11, jf. BML § 66, stk. 2.

Foretagelse af den "undladte handling"

Inden for tidsfristerne i BML § 66 skal ansøger/indehaver desuden foretage den handling, som manglede ved fristoverskridelsen - f.eks. betaling af fornyelsesgebyret med forhøjelse.

Betaling af genoprettelsesgebyr  

Desuden skal ansøger/indehaver inden for tidsfristerne i BML § 66 betale et genoprettelsesgebyr, jf. BML § 73 d, stk. 2.

Såfremt ansøger/indehaver ikke inden for ovennævnte frister indleverer en begæring om genoprettelse, foretager den undladte handling samt betaler genoprettelsesgebyret, afviser vi begæringen om genoprettelse. Det samme gælder, hvis ansøger/indehaver ikke har lidt et retstab.

Såfremt ansøger/indehaver ikke, i forbindelse med indleveringen af begæringen om genoprettelse, har redegjort for, at han som beskrevet i BML § 66, "har udvist al den omhu, som med rimelighed kunne kræves af ham", vil vi give en frist til indlevering af en redegørelse. Se yderligere vedrørende betingelsen om det der også kaldes "fornøden omhu"

 

 

 Opdateret: 19. juni 2013