Genoprettelse

Hvis en brugsmodelansøger eller brugsmodelhaver lider et retstab på grund af en fristoverskridelse, er der mulighed for at få genoprettet sin rettighed i henhold til BML § 66, hvis betingelserne herfor er opfyldt.

Betingelsen om "retstab" er ikke opfyldt, hvis en ansøgning er henlagt, men der fortsat er mulighed for genoptagelse efter BML § 20. Desuden er der ikke lidt et retstab, hvis fristen for betaling af fornyelsesgebyr er overskredet, hvor der fortsat er mulighed for at betale fornyelsesgebyret med forhøjelse.

Typiske eksempler på tilfælde, hvor en ansøger/indehaver har mistet sin rettighed på grund af en fristoverskridelse, er manglende rettidig betaling af fornyelsessgebyrer med forhøjelse og for sen videreførelse af en international brugsmodelansøgning i medfør af BML § 29.

Desuden er der mulighed for genoprettelse ved tab af retten til at kræve prioritet, jf. BML § 66, stk. 2. Bemærk, at der gælder særlige frister ved genoprettelse af prioritet.

Se mere om betingelserne for genoprettelse under formelle betingelser for genoprettelse og "fornøden omhu".    

Såfremt en begæring om genoprettelse afslås, har ansøger/indehaver mulighed for at anke denne afgørelse til Ankenævnet for Patenter og Varemærker, jf. BML § 63.

Hvis begæring om genoprettelse afslås, tilbagebetales eventuelle gebyrer, der er indbetalt udover genoprettelsesgebyret.

Hvis begæring om genoprettelse afvises, f.eks. fordi fristen for genoprettelse er overskredet, tilbagebetales endvidere genoprettelsesgebyret, jf. BML § 73 f, stk. 3.

Hvis en begæring om genoprettelse imødekommes, bekendtgøres dette i Brugsmodeltidende, jf. BML § 68. Såfremt nogen i god tro har udnyttet frembringelsen erhvervsmæssigt i perioden fra fristoverskridelsen og frem til bekendtgørelse om genoprettelse, kan denne forsætte udnyttelsen i henhold til BML § 68.

 Opdateret: 19. juni 2013