Indvending om retten til frembringelsen

Indvendinger om, at ansøger ikke har retten til frembringelsen kan både komme fra den person, der er angivet som frembringeren eller fra en tredjemand. Såfremt indvendingen kommer fra den angivne frembringer, vil Patent- og Varemærkestyrelsen i første omgang anmode ansøger om at dokumentere retten til frembringelsen, se nærmere under frembringer.

Hvis der i forbindelse med indvendingen er fremsat begæring om overførelse af brugsmodelansøgningen, må ansøgningen ikke henlægges, afslås, imødekommes eller tilbagetages, før der er taget stilling til spørgsmålet om retten til frembringelsen, (BML § 23, stk. 2). Dette gælder uanset om ansøgningen er almindeligt tilgængelig eller ej.

I forhold til behandlingen af en indvending fra en tredjemand, har det betydning, om ansøgningen er almindelig tilgængelig eller ej.

Almindeligt tilgængelige ansøgninger

Hvis ansøgningen er almindelig tilgængelig, behandler vi spørgsmålet om retten til frembringelsen i henhold til BML §§ 22 og 23.

Hvis det er tvivlsomt, hvem der har retten til frembringelsen, opfordres indvenderen til inden en nærmere angiven frist at anlægge retssag om spørgsmålet, jf. BML § 22, stk. 1. Samtidig orienteres ansøgeren om indvendingen.

Anlægger indvenderen ikke sag inden for fristen, bliver der ikke taget hensyn til påstanden ved afgørelsen af brugsmodelansøgningen. Hvis der anlægges sag, kan behandlingen af brugsmodelansøgningen stilles i bero, indtil retssagen er endeligt afgjort.

Hvis indvenderen kan godtgøre, at denne og ikke ansøgeren er berettiget til frembringelsen kan ansøgningen overføres til indvenderen, såfremt han begærer det, jf. BML § 23, stk. 1. Dette vil dog i praksis ofte kræve en domstolsafgørelse eller en overdragelseserklæring.

Indvendinger fra tredjemand i ikke almindeligt tilgængelige ansøgninger

Spørgsmålet om retten til frembringelsen kan først afgøres, når ansøgningen bliver almindeligt tilgængelig. Hvis vi modtager en sådan indvending på et tidspunkt, hvor ansøgningen ikke er almindeligt tilgængelig, sender vi et brev til indvender, hvor der kvitteres for modtagelsen af henvendelsen. Vi kan på dette tidspunkt ikke bekræfte, om en sådan brugsmodelansøgning findes i vores register.

Ansøger orienteres om indvendingen. Ansøgningen behandles (nyhedsundersøges) herefter inden for de sædvanlige frister, og resultatet sendes til ansøgeren. Samtidig stilles ansøgningen i bero, indtil den bliver almindeligt tilgængelig.

Når ansøgningen bliver almindeligt tilgængelig, behandler vi spørgsmålet om retten til frembringelsen efter BML §§ 22 og 23, som anført ovenfor under almindeligt tilgængelige ansøgninger.

Indvending fra den angivne opfinder i ikke almindeligt tilgængelige ansøgninger

Hvis indvendingen kommer fra den person, der er angivet som opfinder, og denne ikke har anmodet om at få ansøgningen overført, vil vi som nævnt ovenfor anmode ansøger om at dokumentere retten til frembringelsen. 

 Opdateret: 8. november 2013