Indvendinger vedr. andre spørgsmål

En indvending kan være en protest mod en frembringelsens registrerbarhed, hvad angår nyhed og frembringelseshøjde, og behandles af den tekniske sagsbehandler.

Såfremt Patent- og Varemærkestyrelsen modtager en indvending på et tidspunkt, hvor den brugsmodelansøgning, der protesteres imod endnu ikke er almindelig tilgængelig, sender vi et brev til indvender, hvor der kvitteres for modtagelsen af henvendelsen. Vi kan i disse tilfælde ikke bekræfte, om en sådan brugsmodelansøgning findes i vores register. Ansøger orienteres om indvendingen. Hvis ansøgningen efterfølgende bliver offentlig tilgængelig, vil indvenderen på dette tidspunkt blive orienteret om den videre behandling af indvendingen.

Hvis ansøgningen er almindeligt tilgængelig allerede ved modtagelsen af indvendingen, orienteres indvender med det samme om den videre behandling af indvendingen. Ansøger orienteres ligeledes om indvendingen samt svaret til indvenderen.

Indvendinger indgår i vores behandling af ansøgningen, og vi tager stilling til, om en indvending indeholder materiale, der er relevant for vurderingen af frembringelsens registrerbarhed.

Indeholder en indvending påstand om åbenlys udøvelse, henvises indvenderen sædvanligvis til at tage dette spørgsmål op i en adminstrativ prøvning, når brugsmodellen eventuelt er registreret. Baggrunden for dette er, at vi normalt først kan vurdere en påstand om åbenlys udøvelse efter en egentlig skriftveksling mellem parterne. En sådan skriftveksling kan ikke ske i ansøgningsfasen.

Når vi har besluttet enten at registrere eller at afslå ansøgningen, orienteres indvenderen herom.

Hvis brugsmodellen kan registreres, sendes en kort orientering til indvenderen om, hvorfor vi ikke har anset indvendingen til hinder for brugsmodelregistreringen. Indvenderen orienteres samtidig om muligheden for at begære en adminstrativ prøvning samt om brugsmodelnummer og bekendtgørelsesdato. Hvis ansøgningen afslås, sendes en kopi af afslaget til indvenderen.

 Opdateret: 19. juni 2013