Kapitel 12 - Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser (§74-§75)

Kapitel 12

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 74. Denne lov træder i kraft den 1. januar 2007. Samtidig ophæves brugsmodelloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 367 af 9. juni 1998.

Stk. 2. For så vidt angår §§ 55, 56 og 58, træder disse i kraft den 1. januar 2006.

Stk. 3. Loven finder anvendelse på brugsmodeller, der registreres, og ansøgninger, der indgives, efter lovens ikrafttræden. For brugsmodelansøgninger, der er indgivet før lovens ikrafttræden, finder de hidtil gældende regler fortsat anvendelse.

Stk. 4. Reglerne om genoprettelse, jf. §§ 66-68, og reglerne om prøvning efter § 50 gælder også for ansøgninger og registreringer indleveret før lovens ikrafttrædelse.

§ 75. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger 3).


Lov nr. 1533 af 18. december 2018 om ændring af varemærkeloven og forskellige andre love og om ophævelse af fællesmærkeloven (Behandling af ansøgninger, registreringshindringer, gengivelse af varemærker, varer i transit, overførsel af gebyrindtægter m.v.)4) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 8

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2019.

Stk. 2. (Stk. 2-7 udelades)

Patent- og Varemærkestyrelsen, den 29. januar 2019

Sune Stampe Sørensen

Opdateret: 27. februar 2019