Teknisk behandling - Administrativ prøvning

Administrativ prøvning af registreret brugsmodel uden prøvning

Hvis andre end indehaver anmoder om en administrativ prøvning, sender styrelsen et brev til indehaver/indehavers fuldmægtig og orienterer om anmodningen.

Styrelsen vil herefter påbegynde en prøvning af brugsmodelregistreringen, jf. BML § 50.

Resultatet af prøvningen kan føre til, at

a) registreringen udslettes, med virkning tilbage fra ansøgningens indleveringsdag.

b) registreringen opretholdes i uændret form.

c) registreringen kan opretholdes i ændret form.

Registreringen ophæves dog, hvis Patent- og Varemærkestyrelsen og indehaver ikke kan blive enige om en formulering eller indehaver ikke svarer eller ikke betaler det angivne gebyr inden for den frist, der er angivet på sidste behandlingsbrev, jf. BML § 52, stk. 3.

Når resultatet af prøvningen foreligger, opfordres brugsmodelindehaveren til inden for 2 måneder, at komme med sine bemærkninger, jf. BEK § 61, stk. 1. Er anmodningen om prøvning fremsat af tredjemand, vil denne som udgangspunkt få lejlighed til at kommentere på brugsmodelhavers eventuelle svar på resultatet af prøvningen. Parterne i sagen vil blive orienteret, når skriftvekslingen er slut.

Administrativ prøvning af registreret brugsmodel med prøvning

Hvis andre end indehaver anmoder om en administrativ prøvning, sender styrelsen et brev til indehaver/indehavers fuldmægtig og orienterer om anmodningen. Samtidig opfordres brugsmodelindehaveren til inden for 2 måneder, at komme med sine bemærkninger, jf. BEK § 61, stk. 1.

Efter brugsmodelindehaverens svar på anmodningen, afgør vi, om yderligere skriftveksling mellem anmoder og brugsmodelindehaveren er nødvendig, BEK § 61, stk. 2.

Styrelsen afslutter skriftvekslingen, når sagen vurderes til at være tilstrækkeligt belyst. Anmoder og indehaver bliver informeret om, at skriftvekslingen er afsluttet, eventuelt med kopi af det seneste indlæg i sagen.

Styrelsen vil herefter påbegynde en prøvning af brugsmodelregistreringen, jf. BML § 50.
Resultatet af prøvningen kan føre til, at

a) registreringen udslettes, med virkning tilbage fra ansøgningens indleveringsdag.

b) registreringen opretholdes i uændret form.

c) registreringen kan opretholdes i ændret form.

Registreringen ophæves dog, hvis Patent- og Varemærkestyrelsen og indehaver ikke kan blive enige om en formulering eller indehaver ikke svarer eller ikke betaler det angivne gebyr inden for den frist, der er angivet på sidste behandlingsbrev, jf. BML § 52, stk. 3.

Registreringen udslettes

En udslettelse af registreringen betyder, at registreringen bortfalder med retsvirkning fra indleveringen af brugsmodelansøgningen.

Hvis Patent- og Varemærkestyrelsen vurderer, at registreringen ikke kan opretholdes, sender styrelsen et brev til indehaver, og kopi til evt. anmoder, med en begrundelse for, hvorfor registreringen ikke kan opretholdes. I brevet opfordres indehaver til, inden for 2 måneder, at komme med sine eventuelle bemærkninger.

Indehaver kan herefter:

• undlade at svare

• erklære sig uenig

Indehaver undlader at svare:

Svarer indehaver ikke inden for den frist, der er angivet på sidste behandlings-brev, sender Patent- og Varemærkestyrelsen et brev til indehaver, og en kopi til en evt. anmoder, om udslettelse af registreringen.

Indehaver erklærer sig uenig:

Hvis indehaver, inden for den fastsatte frist, erklærer sig uenig, kan behandlingen af anmodningen fortsætte, hvis Patent- og Varemærkestyrelsen finder anledning dertil, ellers sender styrelsen et brev til indehaver, og kopi til en evt. anmoder, om udslettelse af registreringen.

Afgørelsen kan ankes af brugsmodelindehaver, inden 2 måneder fra den dato, hvor Patent- og Varemærkestyrelsen har sendt brev om udslettelse af registreringen, jf. BML § 25, stk. 1. En eventuel anke skal ledsages af et fastsat gebyr, jf. BML § 25, stk. 2.

Afgørelsen bekendtgøres i Brugsmodeltidende, når ankefristen er udløbet, uden at en anke er indleveret, eller når en eventuel anke er afgjort.

Registreringen opretholdes i uændret form

Hvis Patent- og Varemærkestyrelsen vurderer, at registreringen kan opretholdes i uændret form, sender styrelsen et brev til indehaver, og kopi til en evt. anmoder, om opretholdelse af registreringen i uændret form.

Afgørelsen kan ankes af den der har fremsat anmodningen, inden 2 måneder fra den dato, hvor Patent- og Varemærkestyrelsen har sendt kopi af brev om opretholdelse af registrering i uændret form, jf. BML § 25, stk. 1. En eventuel anke skal ledsages af et fastsat gebyr, jf. BML § 25, stk. 2.

Afgørelsen bekendtgøres i Brugsmodeltidende, hvor registreringen publiceres som opretholdt i uændret form, når ankefristen er udløbet, uden at en anke er indleveret, eller når en eventuel anke er afgjort.

Registreringen kan opretholdes i ændret form

Hvis Patent- og Varemærkestyrelsen vurderer, at registreringen kan opretholdes i ændret form, sender styrelsen et brev til indehaver, og kopi til evt. anmoder, med begrundet meddelelse om den tekst, som styrelsen agter at opretholde registreringen med. I brevet opfordres indehaver til - hvis han ikke er enig i teksten - inden 2 måneder, at komme med sine bemærkninger.

Indehaver kan herefter:

• erklære sig enig i teksten

• undlade at svare eller undlade at betale

• erklære sig uenig i teksten

Indehaver erklærer sig enig i teksten:

Hvis indehaver inden for den fastsatte frist erklærer sig enig i teksten, sendes et godkendelsesbrev til indehaver, og kopi til evt. anmoder, om opretholdelse i ændret form samt opkrævningsgebyr. Er anmodningen om prøvning fremsat af tredjemand, vil denne blive hørt inden styrelsen træffer afgørelse.

Hvis brugsmodelregistreringen kan opretholdes i ændret form, opfordres indehaver til inden 1 måned at betale gebyret for bekendtgørelse af ændringen, jf. BEK § 63, stk. 2.

Betales gebyret, publicerer Patent- og Varemærkestyrelsen snarest muligt et nyt brugsmodelskrift med beskrivelse, krav og tegninger eller fotografier i den ændrede form, jf. BEK § 64.

Afgørelsen kan ankes af brugsmodelhaver og en evt. anmoder inden 2 måneder fra den dato, hvor Patent- og Varemærkestyrelsen har sendt brev om godkendelse af registreringen i ændret form, jf. BML § 25, stk. 1. En eventuel anke skal ledsages af et fastsat gebyr, jf. BML § 25, stk. 2.

Afgørelsen bekendtgøres i Brugsmodeltidende, når ankefristen er udløbet, uden at en anke er indleveret, eller når en eventuel anke er afgjort.

Indehaver undlader at svare eller betale:

Svarer indehaver ikke inden for den frist, der er angivet på sidste behandlingsbrev fra Patent- og Varemærkestyrelsen, ophæves registreringen umiddelbart efter fristens udløb.

Ligeledes ophæves registreringen, hvis indehaver ikke betaler gebyret for bekendtgørelse af ændringen, jf. BML § 52, stk. 3.

En ophævelse af registreringen betyder, at registreringen ophører med at have retsvirkning fra den dag ophævelsen bekendtgøres i Brugsmodeltidende.

Patent- og Varemærkestyrelsen sender afgørelse til indehaver, og kopi til evt. anmoder, om ophævelse af registreringen.

Afgørelsen kan ankes af brugsmodelindehaver inden 2 måneder fra den dato, hvor Patent- og Varemærkestyrelsen har sendt brev om ophævelse af registreringen, jf. BML § 25, stk. 1. En eventuel anke skal ledsages af et fastsat gebyr, jf. BML § 25, stk. 1.

Afgørelsen bekendtgøres i Brugsmodeltidende, hvor registreringen publiceres som ophævet, når ankefristen er udløbet, uden at en anke er indleveret, eller når en eventuel anke er afgjort.

Indehaver erklærer sig uenig i teksten:

Hvis indehaver inden for den fastsatte frist erklærer sig uenig i teksten, kan behandlingen af anmodningen fortsætte, hvis Patent- og Varemærkestyrelsen finder anledning dertil. En ubegrundet protest kan ikke motivere en sådan fortsættelse. Opnås der enighed mellem Patent- og Varemærkestyrelsen og indehaver om en anden tekst, fortsætter behandlingen, som anført ovenfor, med krav om gebyr osv. Er anmodningen om prøvning fremsat af tredjemand, vil denne blive hørt inden styrelsen træffer afgørelse.

Opnås der ikke enighed om en ændret tekst, er Patent- og Varemærkestyrelsen endelige afgørelse, at registreringen ophæves, jf. BML § 52, stk. 3.
Afgørelsen kan ankes af brugsmodelhaver og en evt. anmoder inden 2 måneder fra afgørelsesdatoen, jf. BML § 25, stk. 1. En eventuel anke skal ledsages af et fastsat gebyr, jf. BML § 25, stk. 1.

Afgørelsen bekendtgøres i Brugsmodeltidende, når ankefristen er udløbet, uden at en anke er indkommet, eller når en eventuel anke er afgjort.

 Opdateret: 3. juli 2018