Administrativ prøvning af en brugsmodelregistrering

Generelt om prøvning

BML § 5, stk. 1 kræver, at en frembringelse, der registreres som brugsmodel, skal være ny og tydeligt adskille sig fra, hvad der er kendt før ansøgningens indleveringsdag.

Definitionen af kendt teknik er angivet i BML § 5, stk. 2.

Når Patent- og Varemærkestyrelsen modtager en anmodning om prøvning efter BML § 50, foretager styrelsen en undersøgelse af, om de ugyldighedsgrunde, som anmoder har fremført, er korrekte og dokumenterede og en evt. nyhedsundersøgelse. Styrelsen foretager herefter en samlet vurdering af, om registreringen kan opretholdes samt om krav og beskrivelse er affattet klart og tydeligt.

Vurderingsgrundlag

Ifølge BEK § 30, stk. 1 skal der ved vurdering af nyhed og tydelig adskillelse tages hensyn til alt kendt teknik, som styrelsen får kendskab til. Herunder også materiale som anmoder har fremsendt sammen med anmodningen.

To eller flere frembringelser

Der kan ikke ved behandlingen forlanges begrænsning med henvisning til, at registreringen omfatter flere uafhængige frembringelser, idet dette ikke er ugyldighedsgrund i henhold til BML § 47. Derimod er hele registreringen, uagtet antallet af frembringelser, omfattet af prøvningen, fx BML § 5 om nyhed og tydelig adskillelse.

Nyhedsundersøgelsens omfang

Prøves brugsmodelregistreringen første gang, vil nyhedsundersøgelsens omfang svare til omfanget af en nyhedsundersøgelse, som foretages ved en prøvning før registrering med undtagelse af begrænsningerne under (i), (iii) i Nyhedsundersøgelsens omfang.

Har brugsmodellen allerede været prøvet, fx før registrering, foretages ingen ny nyhedsundersøgelse. I disse tilfælde vil styrelsen alene basere sin prøvning på den dokumentation, der er vedlagt anmodningen om prøvning jævnfør BML § 50, stk. 3.

Nyhedsundersøgelse af tilsvarende patentansøgning foreligger

En brugsmodelregistrering kan være fremkommet på baggrund af en patentansøgning (forgrening), som ikke har kunnet føre til patent på grund af for lav opfindelseshøjde i forhold til kendt teknik. Det er ikke altid givet, at en sådan brugsmodelregistrering vil opfylde kravet om frembringelseshøjde. Nyhedsundersøgelsen af patentansøgningen kan fx være stoppet, før alt obligatorisk materiale er gennemgået, selv om der var mulighed for at finde mere relevant kendt teknik, som også vil være hindrende for opretholdelse af brugsmodelregistreringen. Se Nyhedsundersøgelse af forgrenede ansøgninger.

Vurdering af en eventuel udvidelse af brugsmodelkravenes beskyttelsesomfang

Efter BML § 37, stk. 2 må en brugsmodels beskyttelsesomfang ikke udvides efter registrering. Brugsmodellens beskyttelsomfang bestemmes af brugsmodelkravene og til forståelse af kravene, kan vejledning hentes i beskrivelsen og tegningen.

Indehaver må gerne i brugsmodelkravene tydeliggøre frembringelsens midler, så længe der er basis herfor i beskrivelsen og tegningen, idet dette kan betragtes som en begrænsning af kravet/kravenes beskyttelsesomfang. Indehaver må derimod ikke inddrage helt nye elementer, der ikke fremgik af basisdokumenterne. Se mere under ændringer. Indehaver må ikke ændre kravene ved en bredere angivelse af de midler kravet/kravene oprindelig angik, så de udvider beskyttelsesomfanget, jf. BML § 18.

 Opdateret: 3. juli 2018