Indholdet af offentliggørelsen

BML § 24, stk. 3, 1. pkt. medfører, at ansøgningens dokumenter samt korrespondance i sagen bliver tilgængelige for offentligheden, når ansøgningen skal offentliggøres.

Se dog Indhold der ikke accepteres.

Brugsmodeltidende

Det følger af BML § 24, stk. 4, at når akterne bliver tilgængelige i en ansøgning, sker der en bekendtgørelse herom i Brugsmodeltidende. Denne bekendtgørelse indeholder oplysning om ansøgningens nummer og IPC-klasser, indleveringsdag, løbedag, hvis denne er en anden end indleveringsdagen, frembringelsens titel, ansøgerens navn eller firmanavn og postadresse, og hvis denne er repræsenteret af en fuldmægtig, fuldmægtigens navn eller firmanavn, samt opfinderens navn og postadresse, jf. BEK § 35, stk. 2.

Er der begæret prioritet, indeholder bekendtgørelsen udover oplysning om prioritetsdag, oplysning om, hvor den prioritetsbegrundende ansøgning er indleveret, dagen for dennes indlevering, samt ansøgningens nummer.  Hvis ansøgningen er forgrenet, indeholder bekendtgørelsen oplysning om, hvilken ansøgning den er forgrenet fra samt denne ansøgnings indleveringsdag og nummer. Omfatter ansøgningen deponering af en prøve af biologisk materiale, angives dette i bekendtgørelsen. Har ansøgeren efter brugsmodellovens § 24, stk. 7, begæret, at udlevering af en prøve kun skal kunne ske til en særlig sagkyndig, bekendtgøres dette ligeledes.

Publicering

Når akterne i en brugsmodelansøgning er blevet tilgængelige, publiceres ovennævnte oplysninger samt sammendrag, krav og tegninger. Patent- og Varemærkestyrelsen udfærdiger i den forbindelse et offentliggørelsesskrift. Eksemplarer af dette skrift kan fås mod betaling, BEK § 35, stk. 1.

Esp@cenet®

Brugsmodelansøgningen offentliggøres i Esp@cenet ved publicering af ansøgningen indeholdende ovenstående oplysninger i BEK § 35, stk. 2.

PVSonline

Alle ansøgningens dokumenter samt korrespondance mellem Patent- og Varemærkestyrelsen og ansøger bliver tilgængeligt på PVSonline, når ansøgningen offentliggøres, medmindre disse indeholder personfølsomme oplysninger eller andre fortrolige oplysninger.

 Opdateret: 19. november 2013