Betingelser for registrerbarhed

For at kunne registreres som brugsmodel skal en frembringelse kunne udnyttes industrielt og samtidig kunne løse et teknisk problem, jf. BML § 1, stk. 1.

Følgende frembringelser kan ikke registreres som brugsmodel, jf. BML §§ 2, 3 og 4:

  • abstrakte emner såsom opdagelser, videnskabelige teorier, og matematiske metoder, jf. BML § 2, stk. 1, nr. 1,
  • ikke-tekniske emner såsom kunstneriske frembringelser, planer, regler og metoder for intellektuel virksomhed, for spil eller erhvervsvirksomhed, programmer til computere eller fremlæggelse af information, jf. BML § 2, stk 1, nr. 2-4,
  • krigsmateriel, jf. BML § 2, stk. 2, nr. 1,
  • fremgangsmåder, jf. BML § 2, stk. 2, nr. 2,
  • plantesorter og dyreracer, jf. BML § 2, stk. 4,
  • det menneskelige legeme på de forskellige stadier af dets opståen og udvikling, jf. BML § 3, og/eller
  • hvis den kommercielle udnyttelse af frembringelsen ville stride mod offentlig orden eller sædelighed, jf. BML § 4.

Bioteknologiske frembringelser kan registreres, hvis de angår:

(i)   et produkt, der er frembragt ved en mikrobiologisk fremgangsmåde, jf. BML § 2, stk. 3,

(ii)   biologisk materiale, som er isoleret fra sit naturlige miljø eller frembragt ved hjælp af en teknisk fremgangsmåde, selvom det i forvejen findes i naturen, jf.BML § 2, stk. 5, eller

(iii)   planter eller dyr, hvis opfindelsens tekniske udøvelse ikke er begrænset til en bestemt plantesort eller dyrerace, jf. BML § 2, stk. 4.

"Bioteknologiske frembringelser" er frembringelser, som angår et produkt, som består af eller indeholder biologisk materiale eller anvendelse af et biologisk materiale.

"Biologisk materiale" defineres i BML § 2, stk. 5, 3. pkt., som "materiale, som indeholder genetisk information, og som kan reproducere sig selv eller kan reproduceres i et biologisk system".

 

 

 

.

 Opdateret: 29. oktober 2013