Indhold af en forgrenet ansøgning

En forgrenet ansøgning må ikke angå noget, der går udover indholdet af den ansøgning, den er forgrenet fra.

Spørgsmålet om hvorvidt den forgrenede ansøgning kan anerkendes i forhold til indholdet af den ansøgning, den er forgrenet fra, afgøres i forbindelse med den tekniske behandling.

Hvis den forgrenede ansøgning indeholder en frembringelse, der går udover, hvad der fremgik af den ansøgning, den er forgrenet fra, får ansøgeren en frist til at indlevere nye bilag, hvor forholdet er bragt i orden.

Såfremt ansøgeren ikke ønsker at rette indholdet af den forgrenede ansøgning, så den opfylder BEK § 13, stk. 1, har ansøgeren mulighed for at frafalde sin begæring om forgrening. Patent- og Varemærkestyrelsen vil i stedet betragte ansøgningen som en grundansøgning og løbedagen bliver  i stedet for den dag, vi modtog den forgrenede ansøgning. Hvis ansøgeren derimod fastholder sin begæring om forgrening og ikke ønsker at rette ansøgningen, afslår vi ansøgningen, jf. BML § 21, stk. 2, hvor ansøger har mulighed for at anke afgørelsen.

Hvis indholdet af en forgrenet ansøgning er begrænset til kun at være en del af frembringelsen i den ansøgning, den er forgrenet fra, skal ansøgeren være opmærksom på, om denne del direkte og tydeligt kan udledes som en særskilt del eller helhed af den ansøgning, den er forgrenet fra.

Basisdokumenterne i en forgrenet ansøgning er den beskrivelse med evt. tegninger/fotografier og brugsmodelkrav, som indleveres med ansøgningen om forgrening.

I forbindelse med indlevering af fremmedsprogede dokumenter (beskrivelse og krav), som vi skal anvende for at vurdere om blandt andet BML § 18 er overholdt, eller om der er sket en lovlig forgrening, kan vi forlange, at ansøgeren indleverer en af en translatør godkendt oversættelse af de indsendte dokumenter eller en erklæring om, at den indleverede brugsmodelansøgning udgør oversættelsen af den fremmedsprogede ansøgning, den er forgrenet fra, jf. BEK § 14, stk. 2.

Kravene, beskrivelse og tegninger

BEK § 3 kræver, at en dansk brugsmodelansøgning indeholder en beskrivelse og et eller flere brugsmodelkrav for at få tildelt en indleveringsdag.

Kravene i den forgrenede ansøgning behøver ikke at være begrænset til noget, der  var omfattet af kravene i den ansøgning, den er forgrenet fra.

Hvis beskrivelse og krav i den forgrenede ansøgning er ændret i forhold til beskrivelse og krav i den ansøgning, den er forgrenet fra, kan vi forlange, at ansøger indsender en erklæring, hvor det tydeligt fremgår, hvor i den oprindelige ansøgning de fortagne ændringer kan udledes.

Beskrivelsen og tegningerne i den forgrenede ansøgning skal begrænses til forhold, der er relevante for frembringelsen.

 Opdateret: 19. november 2013