Deponering af biologisk materiale

Hvis en brugsmodelansøgning angår en frembringelse, hvor der ved udøvelsen af frembringelsen anvendes biologisk materiale, som ikke er almindeligt tilgængeligt, skal der i visse tilfælde deponeres en prøve af det biologiske materiale til supplering af den skriftlige beskrivelse som angivet i BML § 14, stk. 3 og § 15.

Når ansøgningen bliver almindeligt tilgængelig, har tredjemand med visse begrænsninger ret til at få udleveret en prøve af det deponerede materiale, jf. BML § 24 stk. 6.

Hvis en ansøgning omfatter deponering af biologisk materiale, skal følgende formelle forhold være opfyldt.

1. Afkrydsning i ansøgningsdokumentet

Det skal i ansøgningsdokumentet ved afkrydsning angives, at ansøgningen omfatter deponering af en prøve af biologisk materiale.

Hvis afkrydsningen mangler i en ansøgning, som omfatter deponering, sætter Patent- og Varemærkestyrelsen krydset, forudsat at der foreligger fyldestgørende oplysninger om deponeringen, jf. afsnit 2 nedenfor.

Hvis der ved udøvelsen af frembringelsen skal anvendes almindeligt tilgængeligt biologisk materiale, som er deponeret (f.eks. ved en tidligere ansøgning), skal det ikke angives i ansøgningsdokumentet, at ansøgningen omfatter deponering. Der er i så fald ikke tale om en deponering i henhold til BML § 14 stk. 3, og § 15. Det samme er tilfældet, hvis en eventuel deponeret prøve ikke skal anvendes ved udøvelsen af frembringelsen.

Hvis vi - trods afkrydsning i ansøgningsdokumentet - af en eller anden grund ikke kan anse ansøgningen for at omfatte deponering, meddeles ansøgeren dette. Afkrydsning i ansøgningsdokumentet annulleres herefter.

2. Deponeringsoplysninger

Herved forstås oplysning om,

  • hvilken deponeringsmyndighed deponeringen er sket hos, og
  • hvilket deponeringsnummer myndigheden har givet den deponerede prøve.

Deponeringsmyndigheden skal være en international myndighed i henhold til Budapesttraktaten eller en anden myndighed godkendt af Den Europæiske Patentmyndighed, og deponeringen skal være i overensstemmelse med Budapesttraktaten, jf. BEK § 24, stk. 1 og 2.

Der skal gives oplysninger om hver deponering, som ansøgningen omfatter, og oplysningerne skal gives på særskilt ark, se "Oplysning om deponering af biologisk materiale". Eksemplarer af formularen kan fås ved henvendelse.

Hvis ansøgningen ved indleveringen indeholder særskilt ark med fyldestgørende deponeringsoplysninger om mindst én deponering, foretager Patent- og Varemærkestyrelsen intet yderligere over for ansøgeren ved formalitetsbehandlingen.

2.1 Specielt om PCT-ansøgninger

I internationale ansøgninger skal deponeringsoplysningerne være meddelt rettidigt til WIPO. Det betyder, at deponeringsoplysningerne skal fremgå enten af PCT-offentliggørelsesskriftet (pamfletten) eller af en særlig meddelelse fra WIPO.

I videreførte PCT-ansøgninger skal deponeringsoplysningerne tillige indleveres til Patent- og Varemærkestyrelsen på særskilt ark, og ansøgningsdokumentet skal afkrydses. Både afkrydsningen og fremsendelsen af særskilt ark kan ske efter videreførelsesdagen, men før bekendtgørelsen i Dansk Brugsmodeltidende om almindelig tilgængelighed.

2.2 Specielt om udskilte og afdelte ansøgninger

I en udskilt eller afdelt ansøgning, som omfatter deponering, er deponeringsoplysninger på særskilt ark i stamansøgningen tilstrækkeligt til at identificere deponeringen. Indlevering af særskilt ark med deponeringsoplysninger er dermed ikke nødvendig.

2.3 Specielt om forgrenede ansøgninger

I en forgrenet ansøgning, som omfatter deponering, er deponeringsoplysninger på særskilt ark i stamansøgningen (patentansøgningen) tilstrækkeligt til at identificere deponeringen. Indlevering af særskilt ark med deponeringsoplysninger er altså ikke nødvendig.

3. Adgang for materiale kun for særlige sagkyndige

Ifølge BML § 24, stk. 7 kan ansøgeren begære, at prøver af deponeret biologisk materiale - i tiden indtil ansøgningen endeligt er registreret - kun må udleveres til en særlig sagkyndig.

Begæring skal ske senest samtidig med, at ansøgningen bliver almindeligt tilgængelig, jf. BEK § 37, stk. 1.

Begæringen skal være i form af en særlig skrivelse eller ved afkrydsning af rubrik C på formularen "Oplysning om deponering af biologisk materiale".

Hvis en ansøgning er blevet afslået, tilbagetaget eller anses for tilbagetaget, kan ansøgeren begære, at en prøve af det deponerede materiale i 10 år fra brugsmodelansøgningens indlevering, kun må udleveres til en særlig sagkyndig, jf. BEK § 24, stk. 7.

I en videreført international ansøgning skal en sådan begæring ske samtidig med videreførelsen, idet ansøgningen normalt er almindeligt tilgængelig fra videreførelsesdagen.

Ved udskilte, afdelte og forgrenede ansøgninger gælder begæring i stamansøgningen også for eventuelle deponeringer, som er omfattet i den udskilte, afdelte eller forgrenede ansøgning.

4. Deponeringsdato

Deponering af prøver af biologisk materiale skal ske senest samtidig med indleveringen af ansøgningen som angivet i BML § 14, stk. 3 og BML § 15.

Oplysning om, hvilken dato en deponering er sket, forlanges normalt ikke.

Undersøgelse vedrørende deponeringsdatoen foretages kun, hvis det af særlige grunde er nødvendigt at kende datoen, f.eks. når

  • oplysning om, at deponering har fundet sted, først fremkommer efter indleveringen af ansøgningen
  • der er tvivl om, hvorvidt deponeringsmyndigheden var anerkendt på deponeringstidspunktet.

I sådanne tilfælde kan vi forlange en kopi af deponeringsmyndighedens kvittering, jf. BEK § 27.

Er en deponering først sket uden for Budapesttraktaten, og omdannes deponeringen derefter til en deponering i overensstemmelse med denne traktat, skal omdannelsen ske senest samtidig med ansøgningens indlevering.

5. Ny deponering

En ny deponering i henhold til BML § 14, stk. 3 og BML § 15, skal foretages i overensstemmelse med Budapesttraktatens bestemmelser om ny deponering. Hvis en deponeret prøve erstattes med en ny deponering,skal ansøgeren underrette Patent- og Varemærkestyrelsen om den nye deponering og om det nye nummer, som deponeringen har fået tildelt. Vi kan kræve, at ansøgeren som dokumentation af den nye deponering indleverer en kopi af modtagelsen af den nye deponering udstedt af deponeringsmyndigheden, jf. BEK § 27.Opdateret: 2. november 2015