Kravenes opbygning

Brugsmodelkrav kan opbygges med en indledning og en kendetegnende del.

  • Indledningen af kravet skal omfatte titlen for frembringelsen, f.eks. de generelle tekniske kategorier af apparater, produkter eller anvendelser, til hvilke frembringelsen hører til, fulgt af en angivelse af den almindeligt kendte teknik i forhold til, hvilken frembringelsen udgør noget nyt (teknikkens stand­punkt).

Denne angivelse af den kendte tekniks træk anvendes kun i selvstændige krav og ikke i uselvstæn­dige krav.

Det er kun nødvendigt at referere til de kendte træk, som er relevante for frembringelsen. Hvis frembringelsen f.eks. angår et fotografi­ap­pa­rat, men det frembringeriske kun relaterer sig til lukkeren, vil det være tilstrækkeligt, at den første del af kravet formuleres således: "Et fotografiap­parat med en fo­kal lukker". Det er ikke nødvendigt at referere til andre kendte dele af fotografiapparatet, såsom linse og sø­ger.

  • Den kendetegnende del skal omtale det, der er nyt og særegent for frembringelsen: dette sammen med de træk, der er angivet i kravets indledning udgør det, der søges beskyttelse for. Den kendetegnende del indledes med "som er ny ved" eller "kendetegnet ved".

Hensigten med en sådan opdeling af kravet, er at give læseren et klart indtryk af, hvilke nye træk der er nødvendige for at definere det, som ønskes beskyttet, i kombination med hele eller dele af den kendte teknik.

Brugsmodelkrav kan ved meget enkle frembringelser bestå i en henvisning til beskrivelsen med tegninger eller fotografier.

Hvis et enkelt dokument, som udgør teknikkens standpunkt, i henhold til BML § 5, stk. 2, pkt. 1, viser, at et eller flere træk i den kendetegnende del af kravet allerede var kendt i kombi­nation med alle de træk, som angives i indledningen af kravet, og i den kombination har den samme effekt, som de har i den fulde kombination ifølge frembringelsen, skal den tekniske sagsbehandler forlange, at disse træk flyttes til indledningen af kravet. Hvis derimod, et krav angår en ny kombination, og opdelingen af kravets træk mellem indledningen og den kendetegnende del kan ske på mere end en måde, uden at der opstår unøjagtigheder, bør ansøgeren ikke presses til at foretage en anden opdeling end den, ansøger har valgt, hvis ansøgers version ellers er korrekt, med mindre særlige grunde taler herfor.

 Opdateret: 19. juni 2013