Nyhedsundersøgelsens omfang

Nyhedsundersøgelsen rettes mod frembringelsen defineret af kravene, da denne afgør omfanget af beskyttelsen, som vil blive givet ved brugsmodelregistreringen. Til forståelse af kravene kan vejledning hentes i beskrivelsen og eventuelle tegninger.

Efter at have fastslået omfanget af frembringelsen, kan det være en fordel for sagsbehandleren at definere omfanget af nyhedsundersøgelsen så præcist som muligt. Omfanget af nyhedsundersøgelsen af en brugsmodel vil principielt afvige fra undersøgelsen af en tilsvarende patentansøgning.

Nyhedsundersøgelsen vil normalt være smallere for en brugsmodel end for en tilsvarende patentansøgning. Da der ikke kræves så stor adskillelse til kendt teknik for en brugsmodel som for et patent, vil det normalt ikke være nødvendigt som ved undersøgelse af en patentansøgning at søge efter samme teknik i nært beslægtede og slet ikke i mere fjerntliggende områder, ligesom det normalt heller ikke vil være nødvendigt at søge efter evt. tekniske analogier.

Som oftest kan undersøgelsen begrænses til det konkrete klassifikationsområde, der dækker selve den genstand eller det produkt, der skal undersøges.

Det skal bemærkes, at brugsmodeller ofte vedrører nyskabelser inden for tekniske områder, som ikke er af nyere dato, og hvor det derfor kan være særlig relevant at søge i ældre materiale.

En række forskellige situationer kan begrænse omfanget af nyhedsundersøgelsen. Disse kan være:

(i) en ufuldstændig nyhedsundersøgelse på grund af undtagelsesbestemmelserne ifl. BML §§ 1-4,

(ii) en ufuldstændig nyhedsundersøgelse på grund af manglende enhed ifl. BML § 16, og BEK § 15.

(iii) bestemmelserne i regelsættet er ikke tilstrækkeligt opfyldt, så en menings­fyldt nyhedsundersøgelse bliver umulig.

Herefter og inden nyhedsundersøgelsen startes, formulerer sagsbehandleren en søgestrategi.

Sagsbehandleren afslutter nyhedsundersøgelsen, når sandsynligheden for at finde yderligere relevant materiale andre steder er lille set i forhold til tidsforbruget.

Nyhedsundersøgelsen kan også stoppes, hvis de fundne dokumen­ter klart viser, at hele frembringelsen, det vil sige at både de selvstændige krav, de uselvstændige krav og de udførelsesformer fra beskrivelsen, som det med rimelighed kan forventes, at kravene kan blive rettet mod, mangler nyhed. Det er ikke nødvendigt at søge efter kendt teknik vedrørende træk, der ubestrideligt er velkendte indenfor ansøgningens tekniske område.Opdateret: 7. maj 2013