Aktindsigtens udstrækning

Der er som udgangspunkt aktindsigt i alle sagsakter, der vedrører offentlige tilgængelige brugsmodelansøgninger og registrerede brugsmodeller. Dette gælder både sagsakter i forbindelse med behandlingen af ansøgningen samt sagsakter i forbindelse med en eventuel indvending, administrativ prøvning eller anke.   

Det følger af BML § 24, stk. 5, at hvis et dokument indeholder forretningshemmeligheder, som ikke angår frembringelsen, kan Patent- og Varemærkestyrelsen, når særlige grunde foreligger, på begæring bestemme, at dokumentet helt eller delvist ikke skal være tilgængeligt og dermed ikke undergivet aktindsigt.

Herudover gælder de i forvaltningsloven og offentlighedsloven opregnede undtagelser for aktindsigten, herunder undtagelsen om en myndigheds interne arbejdsdokumenter.

 Opdateret: 19. juni 2013