Aktindsigt

Det er muligt at få aktindsigt i sagsakterne i en brugsmodelsag. Dette gælder dog alene sagsakter i almindeligt tilgængelige brugsmodelansøgninger og registrerede brugsmodeller.

Reglerne om aktindsigt findes i forvaltningsloven for så vidt angår parterne i en sag, eksempelvis ansøgeren/indehaveren, og i offentlighedsloven for så vidt angår andre personer. 

Udover de generelle regler om aktindsigt i forvaltningsloven og offentlighedsloven, er der fastlagt særlige regler om aktindsigt i BML § 24 vedrørende sagsakternes tilgængelighed.

Afgørelser om afslag på anmodning om aktindsigt i brugsmodelsager kan påklages til Ankenævnet for Patenter og Varemærker, jf. ankenævnsbekendtgørelsen nr. 892 af 21. september 2009 § 1, nr. 9.

 Opdateret: 21. juni 2013