Disclaimere som ikke er omtalt i den oprindelige ansøgning

Begrænsning af et kravs omfang ved at anvende en "disclaimer" for at udelukke et teknisk træk, som ikke fremgik af den oprindeligt indleverede ansøgning, krænker ikke BML § 18 i de følgende eksempler:

  • genetablering af nyhed i medfør af BML § 5, stk.2, 2. pkt.;
  • genetablering af nyhed overfor en tilfældig foregribelse ifølge BML § 5, stk. 2, 1. pkt.. En foregribelse er tilfældig, hvis den er så ubeslægtet og fjernt fra frembringel­sen, at fagmanden aldrig ville have taget den i betragtning under udarbejdelse af frem­bringel­sen. Status som "tilfældig" skal kunne konstateres uden at se på den øvrige til­gængelige kendte teknik. Et relevant dokument bliver ikke en tilfældig foregribelse blot fordi der er anden kendt teknik, der er mere relevant. Den kendsgerning, at et do­kument ikke anses for at være den nærmest liggende kendte teknik, er ikke tilstrække­lig for at opnå status som "til­fældig". En tilfældig foregribelse har ikke noget at gøre med læren i frembringelsen, da den ikke er relevant for vurdering af tydelig adskil­lelse. Dette er f.eks. tilfældet, når de samme forbindelser udgør udgangsmaterialet i helt for­skellige reaktioner, der giver forskellige slutprodukter. Kendt teknik, hvori læ­ren fører væk fra frembringelsen, udgør imidlertid ikke en til­fældig foregribelse. Det faktum, at kendt teknik, der er nyhedsskadeligt, også er et sammenligningseksem­pel, er heller ikke nok for at opnå status som "tilfældig";
  • fjernelse af indhold i ansøgning, som er udelukket fra registrering af ikke-tekniske årsa­ger. F.eks. optagelse af "ikke-human" for at opfylde betingelserne i BML § 4, stk. 1 er tilladt.

En disclaimer, der ikke fremgik oprindeligt, er imidlertid ikke tilladt hvis:

  • den er indført for at udelukke ikke-fungerende udførelsesformer eller for at råde bod på utilstrækkelig beskrivelse;
  • den giver et teknisk bidrag.

En disclaimer, der ikke oprindeligt fremgik, er i særdeleshed ikke tilladt i de følgende situa­tioner:

  • begrænsningen er relevant for at opnå tydelig adskillelse;
  • disclaimeren, som ellers ville være tilladt på baggrund af en konfliktende ansøgning jf. BML § 5, stk. 2, 2. pkt. gør frembringelsen ny eller giver den tydelig adskillelse i for­hold til andet kendt teknik, ifølge BML § 5, stk. 2, 1. pkt., der ikke er en tilfældig fo­regribelse af frembringelsen;
  • disclaimeren er baseret på en konfliktende ansøgning, men retter også op på en utilstræk­kelig­hed ifølge BML § 14.

En disclaimer skal ikke fjerne mere end, hvad der er nødvendigt enten for at genetablere ny­hed, eller for at udelukke indhold, som er undtaget fra registrering af ikke tekniske årsager.

Et krav, der indeholder en disclaimer skal opfylde betingelserne om klarhed.

Med interesse i en brugsmodels gennemsigtighed skal den udeladte kendte teknik angives i beskrivelsen ifølge BEK § 22, stk. 1, og relationen mellem kendt teknik og disclaimeren for­klares.Opdateret: 18. juni 2013