Ikke essentielle træk og intermediære generaliseringer

Det fremgår af BML § 18, at en ansøgning om brugsmodel må ikke ændres således, at brugsmodel søges på noget, som ikke fremgik af ansøgningen, da denne blev indleveret.

I forhold til brugsmodelkrav, kan der undtagelsesvis ske udskiftning eller fjernelse af et træk i et brugsmodelkrav, hvis en fagmand direkte og entydigt vurderer, at følgende tre betingelser er opfyldt:

1. At trækket ikke er angivet som essentielt for frembringelsen i basisdokumenterne.

2. At trækket ikke er en forudsætning for frembringelsens funktion, henset til det tekniske problem frembringelsen skal løse.

3. At en udskiftning eller fjernelse af trækket ikke medfører eller kræver nogen reel ændring af andre træk for at kompensere for ændringen.

Såfremt trækket skal erstattes med et andet træk, skal dette træk fremgå af basisdokumenterne.

Det ændrede krav må samlet set ikke indeholde ny information, der ikke direkte og utvetydigt kan udledes af ansøgningen som oprindeligt indleveret.

Der kan endvidere undtagelsesvis være en mulighed for at anvende et specifikt træk, angivet i en kombination af træk, selvstændigt i et særskilt brugsmodelkrav (intermediære generaliseringer). Såfremt denne løsning vælges, skal de ændrede brugsmodelkrav derudover leve op til betingelserne i Tilføjelse af tekniske træk fra tegninger eller fotografier tilbrugsmodelkrav og Præcisering af en Markush formel i brugsmodelkrav.

Det er en betingelse, at der ikke er nogen strukturel eller funktionel sammenhæng mellem det træk, der fjernes fra brugsmodelkravet, og de resterende.

Ændringen skal derudover, kunne forklares ud fra den overordnede angivelse i beskrivelsen, samt ikke indeholde information, som en fagmand ikke direkte og utvetydigt kan udlede af brugsmodelansøgningen, som oprindeligt indleveret, uagtet at de er implicitte for en fagmand, der anvender sin almene viden.

 Opdateret: 2. marts 2016