BEK § 3

  

§ 3. En dansk brugsmodelansøgning tildeles en indleveringsdag, når de af ansøgeren indleverede dokumenter indeholder:

1) en angivelse af, at der søges om brugsmodelbeskyttelse,

2) oplysninger om ansøgers navn eller firmanavn og postadresse, og

3) en beskrivelse, tegninger eller fotografier, hvis beskrivelsen henviser hertil, og et eller flere brugsmodelkrav.

Stk. 2. Hvis ansøgningsgebyret ikke er fulgt med ansøgningen, skal det være betalt inden udløbet af en af Patent- og Varemærkestyrelsen fastsat frist. Betales gebyret ikke inden fristens udløb, anses ansøgningen ikke for indleveret, og indleveringsdagen bortfalder. 

Opdateret: 6. februar 2013