BEK § 8

 

§ 8. Patent- og Varemærkestyrelsen fører en journal over indleverede ansøgninger.

Stk. 2. I journalen angives:

1) ansøgningens nummer,

2) ansøgningens klasser i henhold til det internationale patentklassifikationssystem,

3) ansøgerens navn eller firmanavn og postadresse,

4) hvis ansøgeren er repræsenteret af en fuldmægtig, fuldmægtigens navn eller firmanavn og postadresse,

5) frembringerens navn og postadresse,

6) frembringelsens titel,

7) hvis ansøgningen er en:

a) dansk brugsmodelansøgning, dennes indleveringsdag,

b) international ansøgning, den internationale indleveringsdag samt den dag, ansøgningen blev videreført i henhold til brugsmodellovens § 29 eller anses som indleveret i henhold til brugsmodellovens § 35, stk. 3, og den internationale ansøgnings nummer, eller

c) konverteret europæisk patentansøgning i henhold til brugsmodellovens § 36, den europæiske patentansøgnings nummer, dens indleveringsdag i henhold til Den Europæiske Patentkonvention samt den dag, den europæiske patentansøgning er konverteret til en dansk brugsmodelansøgning,

8) hvis ansøgningen er fremkommet på grundlag af en

a) dansk patentansøgning i henhold til brugsmodellovens § 12, patentansøgningens indleveringsdag og nummer,

b) international ansøgning i henhold til brugsmodellovens § 12, den internationale ansøgnings nummer, den internationale indleveringsdag samt den dag, ansøgningen blev videreført i henhold til patentlovens § 31 eller anses som indleveret i henhold til patentlovens § 38, og den danske patentansøgnings nummer,

c) europæisk patentansøgning i henhold til brugsmodellovens § 12, den europæiske patentansøgnings indleveringsdag i henhold til Den Europæiske Patentkonvention samt dens nummer, eller

d) konverteret europæisk patentansøgning i henhold til brugsmodellovens § 36, den europæiske patentansøgnings nummer, dens indleveringsdag i henhold til den europæiske patentkonvention, samt den dag, den europæiske patentansøgning er konverteret til en dansk patentansøgning, og den danske patentansøgnings nummer,

9) hvis prioritet er begæret i henhold til brugsmodellovens § 11, hvor den prioritetsbegrundende ansøgning er indleveret samt denne ansøgnings indleveringsdag og nummer,

10) hvis ansøgningen er fremkommet ved deling eller udskillelse, stamansøgningens nummer,

11) hvis ansøgningen omfatter deponering af en prøve af biologisk materiale, oplysning om, hos hvilken institution prøven findes deponeret, samt det nummer, institutionen har tildelt den deponerede prøve,

12) om ansøgeren har begæret prøvning, jf. brugsmodellovens § 19, stk. 2,

13) når der ved deling eller udskillelse fra ansøgningen er fremkommet nye ansøgninger, oplysning herom med angivelse af de pågældende ansøgningers numre,

14) om ansøgeren har begæret fremskyndelse af registreringen, i henhold til brugsmodellovens § 24, stk. 2,

15) hvis ansøgningen er blevet almindelig tilgængelig i henhold til brugsmodellovens § 24, stk. 3, dagen herfor,

16) i sagen indkomne akter og betalte gebyrer, og

17) i sagen foretagne ekspeditioner.

Stk. 3 . De i stk. 2 nævnte oplysninger er offentlig tilgængelige, når ansøgningen er almindelig tilgængelig efter brugsmodellovens §§ 24 og 30, stk. 3.

Opdateret: 6. februar 2013