Behandling af frembringerisk enhed

Ved behandling af en ansøgning ligger vurderingen af frembringerisk enhed som udgangspunkt forud for registrerbarhedsvurderingen. Enhedsvurderingen kan nogle gange foretages alene ud fra sagsbehandlerens umiddelbare viden inden for det aktuelle teknikområde. Andre gange må sagsbehandleren udføre en nyhedsundersøgelse for at få det rette grundlag for enhedsvurderingen.

Indeholder ansøgningen flere selvstændige krav, vurderer sagsbehandleren, om der er frembringerisk enhed mellem frembringelserne i disse krav inden registrerbarhedsvurderingen af kravenes indhold. Flere selvstændige krav af forskellige kategori kan udgøre en gruppe af frembringelser, som er så tæt beslægtede, at der kan være enhed mellem frembringelserne. Se nærmere under Frembringerisk enhed mellem selvstændige krav i forskellige kategorier.

Indeholder ansøgningen et enkelt selvstændigt krav med alternativer, vurderer sagsbehandleren på tilsvarende vis den frembringeriske enhed mellem disse alternativer inden registrerbarhedsvurderingen af det selvstændige krav.

Indeholder ansøgningen et enkelt selvstændigt krav uden alternativer, er der som udgangspunkt frembringerisk enhed i kravsættet. Hvis indholdet af det selvstændige krav vurderes ikke at være registrerbart, kan der opstå manglende frembringerisk enhed mellem tilknyttede uselvstændige krav afhængigt af kravsættes opbygning.

Indeholder ansøgningen krav, hvor frembringelsen alene er karakteriseret ved henvisning til beskrivelsen med eventuel tegninger eller fotografier, jf. BEK § 19, stk. 2., kan der opstå tvivl om den frembringeriske enhed, hvis det ikke fremgår tydeligt af beskrivelsen, hvad der er det nye og særlige for frembringelsen. I sådanne tilfælde afvises kravet under henvisning til, at det ikke er muligt at fastslå, om der er frembringerisk enhed.

Ved vurderingen af frembringerisk enhed anvender sagsbehandleren den særlige tekniske træk metode.

Når der vurderes at være manglende frembringerisk enhed mellem frembringelserne i kravene, bliver nyhedsundersøgelsen begrænset til den frembringelse eller gruppe af frembringelser, der først er angivet i kravene. Angår krav 1 flere frembringelser, er det den først angivne frembringelse i kravet, der nyhedsundersøges og behandles.

Begrænsning af nyhedsundersøgelsen af ovennævnte grunde, sammen med en specifikation af de uafhængige frembringelser meddeles ansøgeren i det første behandlingsbrev, der ledsager nyhedsundersøgelsesrapporten. Ansøgeren opfordres til at begrænse ansøgningen til den behandlede frembringelse. Samtidigt orienteres ansøger om mulighederne for afdeling af den anden (de øvrige) frembringelse(r). Se Afdelte ansøgninger.

Patent- og Varemærkestyrelsen tilstræber, at eventuelt afdelte ansøgninger behandles forud for øvrige ansøgninger, men der kan ikke gives garanti for, at eventuelt afdelte ansøgninger vil blive nyhedsundersøgt og behandlet inden for prioritetsåret.

I sjældne tilfælde er sagsbehandleren, på trods af manglende enhed, i stand til at foretage en nyhedsundersøgelse og registrerbarhedsvurdering af flere af de uafhængige frembringelser uden nævneværdigt yderligere arbejde eller omkostninger, især når frembringelserne begrebsmæssigt ligger meget tæt på hinanden. I de tilfælde foretages der en nyhedsundersøgelse og registrerbarhedsvurdering af de(n) yderligere frembringelse(r) samtidig med nyhedsundersøgelsen af den første frembringelse, der er angivet i kravene. Alle resultater bliver indeholdt i en enkelt nyhedsundersøgelsesrapport. I det første behandlingsbrev oplyser sagsbehandleren ansøgeren om de uafhængige frembringelser, om indvendingen om manglende enhed og om registrerbarhedsvurderingen af de nyhedsundersøgte frembringelser.

 Opdateret: 19. juni 2013