Frembringerisk enhed mellem mellem- og slutprodukter

Frembringerisk enhed i en frembringelse skal anses for at være tilstede i forhold til mellem- og slutprodukter, når:

(i) mellem- og slutprodukterne har de samme vigtige strukturelle bestanddele, det vil sige, at deres grundlæggende kemiske strukturer er de samme eller deres kemiske strukturer teknisk set er tæt indbyrdes forbundne, og mellemproduktet om­fatter en væsentlig strukturel bestanddel af slutproduktet, og

(ii) mellem- og slutprodukterne er nært beslægtede, det vil sige, at slutproduktet er fremstillet direkte af mellemproduktet eller fra det via en mindre mængde af mellemprodukterne, der alle indeholder de samme væsentlige strukturelle bestanddele.

Frembringerisk enhed i frembringelsen kan også være til stede blandt mel­lem- og slutprodukter, hvis strukturer ikke er kendt - f.eks. som et mellemprodukt med en kendt struktur og et slutprodukt med ukendt struktur eller et mellemprodukt og et slutprodukt begge med ukendte strukturer. I sådanne tilfælde skal der være tilstrækkeligt bevis til at kunne konkludere, at mellem og slutproduktet teknisk er tæt forbundne, f.eks. når mel­lem­produktet indeholder den samme væsentlige bestanddel som slutproduktet eller tilføjer en vigtig bestanddel til det.

Når forskellige mellem­produkter bidragende med forskellige strukturelle dele til slutproduktet søges beskyttet, skal enhed ikke anses for at være til stede mellem mellempro­dukterne. Hvis mellem- og slutproduk­terne udgør familier af forbindelser, skal hvert familiemedlem i mellem­produktfamilien svare til et beslægtet familiemedlem i slutproduktfamilien. Imidlertid kan nogle af slutprodukterne mangle tilsvarende familiemedlemmer i mellemprodukt­familien, så de to familier behøver ikke at være absolut baglæns kongruente.

Den kendsgerning, at mellemprodukterne udviser andre virkninger eller aktiviteter, udover anvendelsen som mel­lem­produkter, bør ikke udelukke enheden i frembringelsen.

 Opdateret: 13. november 2013