Indhold af den afdelte ansøgning

En afdelt ansøgning må ikke angå noget, der går udover indholdet af basisdokumenterne i stamansøgningen eller være identisk med stamansøgningen.

Spørgsmålet om hvorvidt den afdelte ansøgning kan anerkendes i forhold til indholdet af stamansøgningen, afgøres i forbindelse med det tekniske eftersyn.

Hvis den afdelte ansøgning indeholder en frembringelse, der går udover, hvad der fremgik af stamansøgningens basisdokumenter, gives ansøgeren en frist til indlevering af nye bilag, hvori forholdet er bragt i orden. Ansøgeren oplyses samtidig om muligheden for at indlevere en udskilt ansøgning vedrørende en eventuel frembringelse, som ikke fremgår af stamansøgningens basisdokumenter, jf. BML § 17 og BEK § 16.

Såfremt ansøgeren ikke ønsker at berigtige indholdet af den afdelte ansøgning således, at denne opfylder BEK § 15, har ansøgeren i stedet mulighed for at frafalde sin begæring om løbedag fra stamansøgningen og i stedet få løbedagen den dag, hvor den afdelte ansøgning blev modtaget i Patent- og Varemærkestyrelsen. Hvis ansøgeren derimod fastholder sin begæring om løbedag fra stamansøgningen og ikke ønsker at berigtige ansøgningen, afslås denne i medfør af BML § 10 med mulighed for at anke denne afgørelse.

At den afdelte ansøgning ikke må være identisk med stamansøgningen betyder, at kravene i den afdelte ansøgning ikke må påberåbe den samme frembringelse som kravene i stamansøgningen. Den afdelte ansøgning og stamansøgningen må hermed ikke indeholde krav med betydeligt identisk omfang. Forskellen mellem de påberåbte områder i de to ansøgninger skal klart være til at skille ad. Som en generel regel må en ansøgning dog påberåbe sit eget område i kombination med det påberåbte område i den anden ansøgning. Med andre ord, hvis stamansøgningen og den afdelte ansøgning omhandler bestanddele A henholdsvis B, som fungerer i kombination, må en af de to ansøgninger inkludere påstand om A + B.

Hvis den afdelte ansøgnings krav påberåber den samme frembringelse som kravene i stamansøgningen, gives ansøgeren en frist til at indlevere nye bilag, hvori forholdet er bragt i orden. Ansøgeren oplyses om, at hvis kravene i den afdelte ansøgning ikke inden fristens udløb begrænses klart og ubetinget i forhold til kravene i stamansøgningen, vil ansøgningen ikke blive betragtet som en afdelt ansøgning, men som en ansøgning med løbedag den dag, hvor vi modtog ansøgningen.

Hvis indholdet af en afdelt ansøgning er begrænset til kun at være en del af frembringelsen i stamansøgningen, skal sagsbehandleren være opmærksom på om denne del direkte og tydeligt kunne udledes af stamansøgningen som værende en særskilt del eller helhed, dvs. en som endda kan anvendes uden sammenhæng med frembringelsen i stamansøgningen.

Kravene, beskrivelse og tegninger

BEK § 3 kræver, at en dansk brugsmodelansøgning indeholder en beskrivelse og et eller flere brugsmodelkrav for at få tildelt en indleveringsdag.

Ansøgeren skal angive, hvilke dele af stamansøgningen, der danner basis for kravene i den afdelte ansøgning.

Kravene i den afdelte ansøgning behøver ikke at være begrænset til noget, der var omfattet af kravene i stamansøgningen.

Beskrivelsen og tegningerne i stamansøgningen og den eller de afdelte ansøgninger skal begrænses til forhold, der er relevante for frembringelsen i den pågældende ansøgning.

Ændringer af beskrivelsen skal dog kun påkræves, hvor det absolut er nødvendigt. En gentagelse i en afdelt ansøgning af forhold i stamansøgningen behøver ingen indvending, med mindre den klart ikke angår eller er i uoverensstemmelse med den påberåbte frembringelse i den afdelte ansøgning.

Hvad angår spørgsmål om krydsreferencer, er der ingen grund til at kontrollere dette i beskrivelsen, idet krydsreferencer under den nuværende praksis altid bliver foretaget mellem en stamansøgning og den afdelte ansøgning. Disse fremgår af forsiden på den respektive ansøgning og den offentliggjorte brugsmodel efter modtagelsen af den afdelte ansøgning, med mindre de tekniske forberedelser for offentliggørelse allerede var afsluttet.

 Opdateret: 19. juni 2013