Indhold af den udskilte ansøgning

Indholdet af den udskilte ansøgning må ikke gå udover indholdet af stamansøgningen og bilagene i stamansøgningen, hvori den udskilte frembringelse er beskrevet, på datoen for indlevering af disse bilag.

I en udskilt ansøgning udgøres basisdokumenterne af beskrivelse med tilhørende tegninger, fotografier og brugsmodelkrav, som indleveres i forbindelse med den nye ansøgning, jf. BEK § 17, stk. 1.

Spørgsmålet, om hvorvidt den udskilte ansøgning kan anerkendes med hensyn til dens omfang, afgøres i forbindelse med det tekniske eftersyn.

Hvis den udskilte ansøgning indeholder en frembringelse, der går udover, hvad der fremgik af stamansøgningen og de nævnte bilag af nævnte dato, gives ansøgeren en frist til indlevering af nye bilag, hvori forholdet er bragt i orden. Ansøgeren oplyses samtidig om muligheden for at indlevere en udskilt ansøgning vedrørende en eventuel frembringelse, som ikke fremgår af stamansøgningen og nævnte bilag af den nævnte dato, jf. BML § 17 og BEK § 16.

Såfremt ansøgeren ikke ønsker at berigtige indholdet af den udskilte ansøgning således, at denne opfylder BEK § 16, har ansøgeren i stedet mulighed for at frafalde begæringen om en tidligere løbedag og i stedet få løbedag den dag, hvor den udskilte ansøgning blev modtaget i Patent- og Varemærkestyrelsen. Hvis ansøgeren derimod fastholder sin begæring om en tidligere løbedag og ikke ønsker at berigtige ansøgningen, afslås denne i medfør af BML § 10 med mulighed for at anke denne afgørelse.

Kravene, beskrivelse og tegninger

BEK § 3 kræver, at en dansk brugsmodelansøgning indeholder en beskrivelse og et eller flere brugsmodelkrav for at få tildelt en indleveringsdag.

Ansøgeren skal angive, hvilke dele af stamansøgningen, der danner basis for kravene i den udskilte ansøgning.

Kravene i den udskilte ansøgning behøver således ikke nødvendigvis at være begrænset til noget, der allerede var omfattet af kravene i stamansøgningen.

Beskrivelsen og tegningerne i stamansøgningen og den eller de udskilte ansøgninger skal begrænses til forhold, der er relevante for frembringelsen i den pågældende ansøgning.

Ændringer af beskrivelsen skal dog kun påkræves, hvor det er absolut nødvendigt. En gentagelse i en udskilt ansøgning af forhold i stamansøgningen behøver ingen indvending, med mindre den klart ikke angår eller er i uoverensstemmelse med den påberåbte frembringelse i den udskilte ansøgning.

Hvad angår spørgsmål om krydsreferencer, er der ingen grund til at kontrollere dette i beskrivelsen, idet krydsreferencer under den nuværende praksis altid bliver foretaget mellem en stamansøgning og den udskilte ansøgning. Disse fremgår af forsiden på den respektive ansøgning og den offentliggjorte brugsmodel efter modtagelsen af den udskilte ansøgning, med mindre de tekniske forberedelser for offentliggørelse allerede var afsluttet.Opdateret: 19. juni 2013