Berostillelse

En ansøgning kan stilles i bero, hvis det er nødvendigt at afvente andre hændelser for den videre sagsbehandling som f.eks.:

  • Hvis den frembringelse, der søges registreret, ikke anses for ny i forhold til indholdet af en PCT-patent- eller brugsmodelansøgning, hvor Danmark er designeret (Konfliktende ansøgninger jf. BML § 5, stk. 2. 2. pkt.). I sådanne tilfælde må sagen stilles i bero indtil det endeligt kan afgøres om PCT- ansøgningen videreføres i Danmark. Ansøgeren orienteres om, hvornår fristen for en sådan videreførelse udløber, jf. BML § 27, 29 og PL §§ 29, 31.
  • Hvis der verserer en sag om retten til en frembringelse, jf. BML § 22, stk. 2, kan brugsmodelansøgningen stilles i bero, indtil retsagen er endelig afgjort.
  • Hvis man skal afvente fremkomst af prioritetsdokumenter i en anden ansøgning.

En ansøgning kan endvidere stilles i bero i følgende tilfælde:

  • En ansøger kan fremsætte begrundet anmodning om berostillelse af sagsbehandlingen, hvis der foreligger særlige omstændigheder.
  • I specielle tilfælde, f.eks. afventen af en afgørelse fra Ankenævnet for Patenter og Varemærker eller domstolene, herunder EU-domstolen, kan behandlingen af en ansøgning ligeledes stilles i bero.

 Opdateret: 19. juni 2013