Frister

Besvarelsesfrister

Når Patent- og Varemærkestyrelsen skriver til en ansøger om f.eks. en mangel ved en ansøgning eller som led i høringen ved en begæring om administrativ prøvning, fastsættes en frist for besvarelse af brevet.

I forbindelse med behandlingen af en brugsmodelansøgning vil breve vedrørende formalitetsbehandlingen  og det tekniske eftersyn af en brugsmodel uden prøvning normalt have en besvarelsesfrist på 1 måned. Breve vedrørende prøvning af en brugsmodelansøgning vil normalt have en besvarelsesfrist på 2 måneder.

Frister i forbindelse med en administrativ prøvning af en brugsmodelregistrering vil normalt være 2 måneder.

Fristen kan dog også ud fra en saglig vurdering af de konkrete omstændigheder i en sag være fastsat anderledes en ovenfor skitseret.

Hvis ansøger overskrider fristen for besvarelse uden at have anmodet om en fristforlængelse, vil konsekvensen sædvanligvis være, at brugsmodelansøgningen bliver henlagt efter BML § 20 med mulighed for genoptagelse.

Se mere om fristforlængelser og henlæggelse og genoptagelse.

Betalingsfrister.

Ved manglende betaling af ansøgningsgebyret vil fristen normalt blive sat til en måned.

Betalingsfristen for fornyelse er fastsat i brugsmodelloven og er ufravigelig. Se mere under fornyelse.

 Opdateret: 19. juni 2013