Frister

Besvarelsesfrister

Når Patent- og Varemærkestyrelsen skriver til en ansøger om f.eks. en mangel ved en ansøgning eller som led i høringen ved en begæring om administrativ prøvning, fastsættes en frist for besvarelse af brevet.

I forbindelse med behandlingen af en brugsmodelansøgning vil breve vedrørende formalitetsbehandlingen af en brugsmodel normalt have en besvarelsesfrist på 1 måned. Breve vedrørende det tekniske eftersyn af en brugsmodel uden prøvning og breve vedrørende prøvning af en brugsmodelansøgning vil normalt have en besvarelsesfrist på 2 måneder.

Frister i forbindelse med en administrativ prøvning af en brugsmodelregistrering vil normalt være 2 måneder.

Fristen kan dog også ud fra en saglig vurdering af de konkrete omstændigheder i en sag være fastsat anderledes en ovenfor skitseret.

Hvis ansøger overskrider fristen for besvarelse uden at have anmodet om en fristforlængelse, vil konsekvensen sædvanligvis være, at brugsmodelansøgningen bliver henlagt efter BML § 20 med mulighed for genoptagelse.

Se mere om fristforlængelser og henlæggelse og genoptagelse.

Betalingsfrister.

Ved manglende betaling af ansøgningsgebyret vil fristen normalt blive sat til 1 måned.

Betalingsfristen for fornyelse er fastsat i brugsmodelloven og er ufravigelig. Se mere under fornyelse.

 Opdateret: 31. august 2020