Teknisk eftersyn af brugsmodelansøgning

Ved det tekniske eftersyn undersøger Patent- og Varemærkestyrelsen om brugsmodelansøgningen opfylder de betingelser, der fremgår af BML §§ 1, 2, 3, 4, 16 og 18, jf. BML § 19, stk. 1:

a) Frembringelsen kan udnyttes industrielt, jf. BML § 1,

b) frembringelsen indebærer en løsning på et teknisk problem, jf. BML § 1. Dette er opfyldt, hvis brugsmodelkravene angiver de tekniske træk, der nødvendige for løsning af det tekniske problem. Angivelsen kan eventuelt være i form af en henvisning til beskrivelsen med tegninger eller fotografier.

c) frembringelsen falder inden for det registrerbare område, dvs. at ansøgningen ikke omfat­ter frembringelser, der er undtaget for registrering, i medfør af BML §§ 2, 3 og 4,

d) ansøgningen må ikke omhandle flere af hinanden uafhængige frembringelser, jf. BML § 16. Ved vores vurdering af den frembringeriske enhed, foretager Patent- og Varemærkestyrelsen alene enhedsvurderingen ud fra vores umiddelbare viden inden for det aktuelle teknikområde,

e) ansøgningen omhandler en frembringelse, der kan udledes af den oprinde­lige ansøgning, da denne blev indleveret, jf. BML § 18,

herudover kontrollerer Patent- og Varemærkestyrelsen, at

f) frembringelsen er så tydeligt beskrevet i ansøgningen, at en fagmand kan udøve den, jf. BML § 14, stk. 2,

g) titlen på frembringelsen er kort og saglig, jf. BEK § 2, stk. 1, nr. 4 og

h) beskrivelse og krav er tilstede, jf. BEK § 2, stk. 2, nr. 1.

Hvis brugsmodelansøgningen og dets bilag ikke opfylder disse krav, opfordrer Patent- og Varemærkestyrelsen ansøgeren til inden for en frist at bringe de pågældende forhold i orden, jf. BML § 20.

Er der bedt om prøvning sender Patent- og Varemærkestyrelsen et brev til ansøger med det samlede resultat af det tekniske eftersyn, nyhedsundersøgelsen og registrerbarhedsvurderingen.

Ved behandling af en brugsmodelansøgning ligger vurderingen af frembringerisk enhed som udgangspunkt forud for registrerbarhedsvurderingen. Enhedsvurderingen kan nogle gange foretages alene ud fra sagsbehandlerens umiddelbare viden inden for det aktuelle teknikområde. Andre gange må sagsbehandleren udføre en nyhedsundersøgelse for at få det rette grundlag for enhedsvurderingen.

 Opdateret: 2. november 2015