Indvendinger

Skriftlige "indsigelser", der indleveres under behandlingen af en brugsmodelansøgning, kaldes indvendinger.

En indvending behandles kun, hvis den er indleveret, før ansøgningen er imødekommet, det vil sige før godkendelse til registrering er sendt til ansøgeren.

Indkommer indvendingen først efter, at Patent- og Varemærkestyrelsen har sendt  godkendelse til registrering til ansøgeren, tages der ikke hensyn til indvendingen. Dette meddeles til indvenderen i en formalskrivelse. Indvenderen henvises desuden til muligheden for begære brugsmodellen administrativt prøvet. Ansøgeren får kopi af indvendingen samt svaret til indvenderen.

Indkommer indvendingen, før Patent- og Varemærkestyrelsen har sendt  godkendelse til registrering til ansøgeren, orienteres ansøgeren om indvendingen, og Patent- og Varemærkestyrelsen skal tage stilling til, om indvendingen har betydning for sagens behandling (BEK § 34).

Sagsgangen afhænger herefter af, om indvendingen angår spørgsmålet om retten til frembringelsen, eller andre spørgsmål.

 Opdateret: 10. november 2014