Kapitel 1 - Brugsmodelansøgningers indlevering og journalisering

 

Kapitel 1

Brugsmodelansøgningers indlevering og journalisering

§ 1. Danske brugsmodelansøgninger indleveres til Patent- og Varemærkestyrelsen. Ansøgningsblanketter udleveres vederlagsfrit.

Stk. 2. Internationale ansøgninger, som omfatter Danmark, indleveres til en myndighed eller en international organisation, som i henhold til Patentsamarbejdstraktaten (PCT) er rette modtagende myndighed. Bestemmelser om Patent- og Varemærkestyrelsen som modtagende myndighed findes i §§ 40 - 44.

Stk. 3. Medmindre andet er fastsat, gælder bestemmelserne i denne bekendtgørelse kun

1) danske brugsmodelansøgninger,

2) internationale ansøgninger, som er videreført i henhold til brugsmodellovens § 29, eller er optaget til behandling i henhold til brugsmodellovens § 35, og

3) europæiske patentansøgninger, som er konverteret til danske brugsmodelansøgninger i medfør af brugsmodellovens § 36.

§ 2. En dansk brugsmodelansøgning skal angive:

1) ansøgerens navn eller firmanavn, postadresse og, hvis ansøgeren ikke er repræsenteret af en fuldmægtig, eventuelt telefon- og telefaxnummer,

2) hvis ansøgeren er repræsenteret af en fuldmægtig, dennes navn eller firmanavn, postadresse og eventuelt telefon- og telefaxnummer,

3) frembringerens navn og postadresse,

4) en kort og saglig titel på den frembringelse, som søges beskyttet ved brugsmodelregistrering,

5) hvis brugsmodelregistrering søges af flere i forening, hvem af dem skal være bemyndiget til at modtage meddelelser fra patentmyndigheden på alles vegne,

6) hvis der begæres prioritet i henhold til brugsmodellovens § 11, de i § 9 krævede oplysninger,

7) hvis en patentansøgning anvendes som grundlag for brugsmodelansøgningen, jf. brugsmodellovens § 12, de i § 13, stk. 4, krævede oplysninger,

8) om ansøgeren begærer fremskyndet registrering, jf. brugsmodellovens § 24, stk. 2,

9) hvis ansøgningen omfatter deponering af en prøve af biologisk materiale, jf. brugsmodellovens § 15, de i § 25 krævede oplysninger, og

10) de bilag, der følger med ansøgningen.

Stk. 2. Som bilag til ansøgningen skal medfølge:

1) beskrivelse af frembringelsen, herunder eventuelle tegninger eller fotografier, som er nødvendige til forståelse af frembringelsen, brugsmodelkrav og sammendrag, og

2) hvis ansøgeren er repræsenteret af en fuldmægtig, fuldmagt for denne, medmindre fuldmagt er meddelt i ansøgningen.

Stk. 3. Patent- og Varemærkestyrelsen kan undtage fra kravet om fuldmagt.

Stk. 4. Med ansøgningen skal følge det foreskrevne gebyr.

§ 3. En dansk brugsmodelansøgning tildeles en indleveringsdag, når de af ansøgeren indleverede dokumenter indeholder:

1) en angivelse af, at der søges om brugsmodelbeskyttelse,

2) oplysninger om ansøgers navn eller firmanavn og postadresse, og

3) en beskrivelse, tegninger eller fotografier, hvis beskrivelsen henviser hertil, og et eller flere brugsmodelkrav.

Stk. 2. Hvis ansøgningsgebyret ikke er fulgt med ansøgningen, skal det være betalt inden udløbet af en af Patent- og Varemærkestyrelsen fastsat frist. Betales gebyret ikke inden fristens udløb, anses ansøgningen ikke for indleveret, og indleveringsdagen bortfalder.

§ 4. Anmodning om fremskyndelse af registreringen, jf. brugsmodellovens § 24, stk. 2, kan ske når som helst ved henvendelse til Patent- og Varemærkestyrelsen.

§ 5. Ved indleveringen af en brugsmodelansøgning påser Patent- og Varemærkestyrelsen alene at kravene i brugsmodellovens § 19 er opfyldt.

Stk. 2. Ansøgeren kan anmode Patent- og Varemærkestyrelsen om at gennemføre en prøvning af hvorvidt frembringelsen er ny og adskiller sig tydeligt fra den kendte teknik før registrering, jf. brugsmodellovens § 5. Anmodningen skal være ledsaget af det fastsatte gebyr.

Stk. 3. En anmodning efter stk. 2 kan fremsættes i ansøgningen eller indgives senere.

Stk. 4. Hvis en anmodning efter stk. 2 ikke er ledsaget af det fastsatte gebyr, afvises den.

§ 6. Ansøgningen, beskrivelse, brugsmodelkrav og sammendrag skal være affattet på dansk. Andre dokumenter kan være affattet på dansk, norsk eller svensk.

Stk. 2. Er et dokument affattet på et andet sprog end fastsat i stk. 1, skal der indleveres en oversættelse. Patent- og Varemærkestyrelsen kan undlade at kræve oversættelse af andre dokumenter end beskrivelse, brugsmodelkrav og sammendrag. Patent- og Varemærkestyrelsen kan endvidere undlade at kræve oversættelse af de dele af beskrivelse og brugsmodelkrav, som ikke indgår i, hvad der ifølge § 29 anses som basisdokumenter. Patent- og Varemærkestyrelsen kan tillade oversættelse til et andet sprog end de i stk. 1 nævnte. Oversættelsen kan kræves bekræftet af en translatør eller på anden nærmere bestemt måde.

Stk. 3. Undersøgelse af, om ansøgningen opfylder betingelserne i brugsmodellovens § 5 kan foretages på basis af norsk- eller svensksproget beskrivelse, brugsmodelkrav og sammendrag. I særlige tilfælde kan sådan undersøgelse foretages på basis af engelsksproget beskrivelse, brugsmodelkrav og sammendrag, hvis ansøger indgiver begæring om dette og betaler det fastsatte gebyr herfor. I begge tilfælde kræver Patent- og Varemærkestyrelsen først den i stk. 2 nævnte oversættelse, når ansøger har fået svar på undersøgelsen.

§ 7. Beskrivelse, brugsmodelkrav, sammendrag, tegninger og fotografier skal være af en sådan kvalitet, at de er egnet til reproduktion.

Stk. 2. Disse sagsakter og ændringer i dem skal indgives i den form, som Patent- og Varemærkestyrelsen foreskriver.

§ 8. Patent- og Varemærkestyrelsen fører en journal over indleverede ansøgninger.

Stk. 2. I journalen angives:

1) ansøgningens nummer,

2) ansøgningens klasser i henhold til det internationale patentklassifikationssystem,

3) ansøgerens navn eller firmanavn og postadresse,

4) hvis ansøgeren er repræsenteret af en fuldmægtig, fuldmægtigens navn eller firmanavn og postadresse,

5) frembringerens navn og postadresse,

6) frembringelsens titel,

7) hvis ansøgningen er en:

a) dansk brugsmodelansøgning, dennes indleveringsdag,

b) international ansøgning, den internationale indleveringsdag samt den dag, ansøgningen blev videreført i henhold til brugsmodellovens § 29 eller anses som indleveret i henhold til brugsmodellovens § 35, stk. 3, og den internationale ansøgnings nummer, eller

c) konverteret europæisk patentansøgning i henhold til brugsmodellovens § 36, den europæiske patentansøgnings nummer, dens indleveringsdag i henhold til Den Europæiske Patentkonvention samt den dag, den europæiske patentansøgning er konverteret til en dansk brugsmodelansøgning,

8) hvis ansøgningen er fremkommet på grundlag af en

a) dansk patentansøgning i henhold til brugsmodellovens § 12, patentansøgningens indleveringsdag og nummer,

b) international ansøgning i henhold til brugsmodellovens § 12, den internationale ansøgnings nummer, den internationale indleveringsdag samt den dag, ansøgningen blev videreført i henhold til patentlovens § 31 eller anses som indleveret i henhold til patentlovens § 38, og den danske patentansøgnings nummer,

c) europæisk patentansøgning i henhold til brugsmodellovens § 12, den europæiske patentansøgnings indleveringsdag i henhold til Den Europæiske Patentkonvention samt dens nummer, eller

d) konverteret europæisk patentansøgning i henhold til brugsmodellovens § 36, den europæiske patentansøgnings nummer, dens indleveringsdag i henhold til den europæiske patentkonvention, samt den dag, den europæiske patentansøgning er konverteret til en dansk patentansøgning, og den danske patentansøgnings nummer,

9) hvis prioritet er begæret i henhold til brugsmodellovens § 11, hvor den prioritetsbegrundende ansøgning er indleveret samt denne ansøgnings indleveringsdag og nummer,

10) hvis ansøgningen er fremkommet ved deling eller udskillelse, stamansøgningens nummer,

11) hvis ansøgningen omfatter deponering af en prøve af biologisk materiale, oplysning om, hos hvilken institution prøven findes deponeret, samt det nummer, institutionen har tildelt den deponerede prøve,

12) om ansøgeren har begæret prøvning, jf. brugsmodellovens § 19, stk. 2,

13) når der ved deling eller udskillelse fra ansøgningen er fremkommet nye ansøgninger, oplysning herom med angivelse af de pågældende ansøgningers numre,

14) om ansøgeren har begæret fremskyndelse af registreringen, i henhold til brugsmodellovens § 24, stk. 2,

15) hvis ansøgningen er blevet almindelig tilgængelig i henhold til brugsmodellovens § 24, stk. 3, dagen herfor,

16) i sagen indkomne akter og betalte gebyrer, og

17) i sagen foretagne ekspeditioner.

Stk. 3 . De i stk. 2 nævnte oplysninger er offentlig tilgængelige, når ansøgningen er almindelig tilgængelig efter brugsmodellovens §§ 24 og 30, stk. 3.

 

Opdateret: 6. februar 2013