Kapitel 12 - Administrativ prøvning af en brugsmodelregistrering

Kapitel 12

Administrativ prøvning af en brugsmodelregistrering

§ 58. En anmodning om prøvning i henhold til brugsmodellovens § 50, skal indgives til Patent- og Varemærkestyrelsen og indeholde:

1) navn eller firmanavn og postadresse på den, som fremsætter anmodningen,

2) registreringsnummeret på den brugsmodel, anmodningen vedrører, samt brugsmodelindehaverens navn eller firmanavn og frembringelsens titel, og

3) hvis den, som fremsætter anmodningen, er repræsenteret af en fuldmægtig, dennes navn eller firmanavn og postadresse.

4) en henvisning til hvilke af de ugyldighedsgrunde som er nævnt i brugsmodellovens § 47, som anmodningen støttes på.

Stk. 2. En anmodning i henhold til brugsmodellovens § 50, skal være ledsaget af det fastsatte gebyr.

§ 59. Hvis anmodningen om prøvning ikke opfylder kravene i brugsmodellovens § 50 og denne bekendtgørelses § 58, stk. 2, eller hvis det ikke kan konstateres, fra hvem begæringen stammer, afvises begæringen.

Stk. 2. Hvis anmodningen om prøvning i øvrigt ikke opfylder bestemmelserne i § 58, stk. 1, opfordres den, der har fremsat begæringen, til inden 1 måned at afhjælpe manglerne. Hvis begæringen ikke berigtiges rettidigt, afvises den.

§ 60. Når der er indgivet anmodning om prøvning i henhold til brugsmodellovens § 50 bekendtgøres anmodningen. Bekendtgørelsen angiver brugsmodelindehaverens navn eller firmanavn, ansøgningens indleveringsdag og nummer, brugsmodellens registreringsnummer og klasser, frembringelsens titel, navnet eller firmanavnet på den, som har fremsat anmodningen, samt brugsmodellens registreringsdag.

Stk. 2. Der sker notering i brugsmodelregisteret om indleveringen af en anmodning i henhold til brugsmodellovens § 50.

§ 61. Er anmodningen om prøvning indgivet af andre end brugsmodelindehaveren, tilstilles et eksemplar af anmodningen med tilhørende bilag brugsmodelindehaveren. Herefter foretager Patent- og Varemærkestyrelsen en prøvning efter brugsmodellovens § 50. Når resultatet af prøvningen foreligger meddeles resultatet til brugsmodelindehaveren og denne opfordres til om nødvendigt inden 2 måneder at indlevere beskrivelse, brugsmodelkrav og tegninger eller fotografier i ændret form.

Stk. 2. Fremkommer brugsmodelindehaveren med svar på anmodningen, afgør patentmyndigheden, om yderligere skriftveksling mellem patentmyndigheden og brugsmodelindehaveren er påkrævet.

§ 62. Finder patentmyndigheden, efter indleveringen af en anmodning i henhold til brugsmodellovens § 50, at der foreligger hindring for registrering, og registreringen derfor skal udslettes, meddeles dette parterne i en begrundet afgørelse. Det samme gælder, når en anmodning om prøvning er fremsat af andre end brugsmodelindehaveren, og patentmyndigheden finder, at brugsmodelregistreringen kan opretholdes i uændret form.

§ 63. Hvis anmodningen om prøvning er indgivet af andre end brugsmodelindehaveren, giver patentmyndigheden, inden den beslutter at opretholde brugsmodelregistreringen i ændret form, parterne meddelelse herom, og opfordrer brugsmodelindehaveren til inden 2 måneder at fremsætte sine bemærkninger, hvis denne ikke er enig i den tekst, som patentmyndigheden agter at opretholde brugsmodelregistreringen på grundlag af.

Stk. 2. Viser det sig efter fristens udløb, at brugsmodelindehaveren er uenig med hensyn til den tekst, som patentmyndigheden agter at opretholde brugsmodelregistreringen på grundlag af, kan behandlingen af anmodningen fortsættes. I modsat fald opfordres brugsmodelindehaveren til inden 1 måned at betale gebyret for bekendtgørelse af meddelelse om ændring.

Stk. 3. Afgørelsen om at opretholde brugsmodelregistreringen i ændret form, angiver den tekst, som brugsmodellen opretholdes på grundlag af.

§ 64. Publicering af et nyt brugsmodelskrift med beskrivelse, tegninger eller fotografier og brugsmodelkrav i den ændrede form sker ved Patent- og Varemærkestyrelsens foranstaltning og påbegyndes snarest muligt efter, at gebyret for bekendtgørelse af meddelelse om ændring er betalt.

Stk. 2. Bekendtgørelse om afgørelsen af en anmodning i henhold til brugsmodellovens § 50, jf. § 52, angiver tillige brugsmodelindehaverens navn eller firmanavn, ansøgningens indleveringsdag og nummer, brugsmodellens registreringsnummer og klasser, frembringelsens titel, samt brugsmodellens registreringsdag.

Stk. 3. Der sker notering i brugsmodelregisteret om afgørelsen af en anmodning om prøvning i henhold til brugsmodellovens § 50.

Opdateret: 13. februar 2013