Kapitel 13 - Forskellige bestemmelser

Kapitel 13

Forskellige bestemmelser

§ 65. Reservedele og tilbehør til luftfartøjer kan uanset en brugsmodelregistrering indføres her til landet og anvendes til reparation af luftfartøjer hjemmehørende i en anden stat, som er tilsluttet konventionen af 7. december 1944 angående international civil luftfart og enten er tilsluttet Pariserkonventionen af 20. marts 1883 om Beskyttelse af Industriel Ejendomsret eller har en brugsmodellovgivning, som anerkender frembringelser gjort af statsborgere i en anden stat, der er tilsluttet den førstnævnte konvention, og som beskytter disse frembringelser ved en lovgivning, der i hovedsagen stemmer overens med Pariserkonventionen.

§ 66. Ved vurderingen af adgangen til at opnå tvangslicens efter brugsmodellovens § 41, stk. 1, sidestilles udøvelse inden for De Europæiske Fællesskaber eller udøvelse i en stat, der har ratificeret eller tiltrådt Aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) eller overenskomsten om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen (WTO), med udøvelse her i landet.

Stk. 2. Ved vurderingen af adgangen til at opnå tvangslicens efter brugsmodellovens § 44 sidestilles udnyttelse inden for De Europæiske Fællesskaber eller udnyttelse i en stat, der har ratificeret eller tiltrådt Aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) eller overenskomsten om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen (WTO), med udnyttelse her i landet.

§ 67. Patent- og Varemærkestyrelsen kan ved behandling af ansøgninger m.m., i de tilfælde hvor det skønnes nødvendigt, anmode om indsendelse af yderligere materiale til dokumentation for indgivne begæringer, anmodninger m.m.

Opdateret: 13. februar 2013