Kapitel 3 - Udformning af brugsmodelkrav, beskrivelse og sammendrag

Kapitel 3

Udformning af brugsmodelkrav, beskrivelse og sammendrag

§ 19. Brugsmodelkrav skal angive, hvad der søges beskyttet, udtrykt ved de tekniske egenskaber, der er nødvendige til opnåelse af den tilsigtede virkning. Brugsmodelkrav skal indeholde:

1) en titel på frembringelsen,

2) angivelse af den teknik, i forhold til hvilken frembringelsen udgør noget nyt (teknikkens standpunkt, og

3) angivelse af det for frembringelsen nye og særegne.

Stk. 2. Angivelsen af de i stk. 1, nr. 2-3, nævnte forhold kan eventuelt ske i form af en henvisning til beskrivelsen med eventuelle tegninger eller fotografier.

Stk. 3. Hvert brugsmodelkrav må kun angå én frembringelse.

Stk. 4. Et brugsmodelkrav må ikke indeholde noget, som er uvedkommende under hensyn til den i kravet angivne frembringelse eller er uvæsentligt for den ansøgte eneret.

§ 20. En brugsmodelansøgning kan indeholde flere brugsmodelkrav. Er der i ansøgningen optaget flere krav, skal de anføres samlet og nummereres fortløbende.

§ 21. En brugsmodelansøgning kan omfatte flere frembringelser, hvis der mellem frembringelserne foreligger teknisk sammenhæng. Den tekniske sammenhæng skal komme til udtryk ved, at frembringelserne helt eller delvis omfatter de samme eller tilsvarende særlige tekniske egenskaber. Med udtrykket særlige tekniske egenskaber menes de tekniske egenskaber, som frembringelsen bidrager med ud over teknikkens standpunkt.

Stk. 2. Spørgsmålet om, hvorvidt der imellem et antal frembringelser er teknisk sammenhæng, afgøres uden hensyn til, om de er angivet i hvert sit brugsmodelkrav eller som alternativer i et enkelt krav.

§ 22. Beskrivelsen skal indledes med en kort og saglig titel på frembringelsen og skal angive, hvorledes den kan udnyttes industrielt, hvis dette ikke umiddelbart fremgår af frembringelsens karakter. Beskrivelsen skal i øvrigt indeholde:

1) En angivelse af frembringelsens tekniske anvendelsesområde samt teknikkens standpunkt, hvorpå frembringelsen bygger.

2) En nærmere forklaring på den frembringelse, der søges beskyttet, på en sådan måde, at det tekniske problem og dets løsning kan forstås, og angive, hvad der opnås med opfindelsen på baggrund af teknikkens standpunkt, samt hvilke midler der er nødvendige for at opnå dette.

3) En nærmere forklaring på frembringelsen, belyst ved udførelseseksempler eller udførelsesformer, med henvisning til eventuelle tegninger eller fotografier.

Stk. 2. Beskrivelsen af frembringelsen må ikke indeholde andet, end hvad der bidrager til forståelsen af frembringelsen. Hvis nye eller ikke almindeligt anvendte udtryk anvendes, skal betydningen af disse forklares. Betegnelser og måleenheder må ikke afvige fra dem, der er almindeligt brugt på det relevante tekniske område.

§ 23. Sammendraget skal angive frembringelsens titel, og indeholde et kortfattet resumé af den frembringelse, som fremgår af basisdokumenterne, jf. § 29. Sammendraget må ikke indeholde mere end 150 ord.

Opdateret: 13. februar 2013