Kapitel 4 - Deponering af biologisk materiale

Kapitel 4

Deponering af biologisk materiale

§ 24. Deponering i henhold til brugsmodellovens § 15, stk. 1, skal foretages hos en institution, som er international deponeringsmyndighed i henhold til den i Budapest den 28. april 1977 indgåede Traktat om International Anerkendelse af Deponering af Mikroorganismer i Forbindelse med Behandling af Patentsager (Budapesttraktaten), eller hos en af de øvrige deponeringsinstitutioner godkendt af Den Europæiske Patentmyndighed.

Stk. 2. Deponeringen skal foretages i overensstemmelse med Budapesttraktaten.

Stk. 3. Patent- og Varemærkestyrelsen udfærdiger en fortegnelse over de institutioner, hvor deponering kan finde sted.

§ 25. Omfatter en dansk brugsmodelansøgning deponering af en prøve af biologisk materiale, skal ansøgningen indeholde oplysning herom ved indleveringen, jf. § 2, stk. 1, nr. 9. Det skal af ansøgningen fremgå, hos hvilken institution deponeringen er foretaget, og hvilket nummer institutionen har tildelt den deponerede prøve.

Stk. 2. For en international ansøgning skal ansøgeren inden 16 måneder fra ansøgningens indleveringsdag eller, hvis prioritet begæres, fra prioritetsdagen give det i § 9 nævnte Internationale Bureau oplysning om, hos hvilken institution deponering er foretaget, og det nummer, som institutionen har tildelt den deponerede prøve.

Stk. 3. Er en deponeret prøve af biologisk materiale overført fra en deponeringsinstitution til en anden i overensstemmelse med regel 5, stk. 1, i gennemførelsesforskrifterne til Budapesttraktaten, skal ansøgeren senest 2 måneder efter modtagelsen af kvitteringen for den overførte deponering underrette patentmyndigheden om dette og om det nye nummer, som den deponerede prøve har fået tildelt.

§ 26. En ny deponering i henhold til brugsmodellovens § 15, skal foretages i overensstemmelse med Budapesttraktatens bestemmelser om ny deponering.

§ 27. Patentmyndigheden kan som dokumentation for rigtigheden af en deponering kræve, at ansøgeren indleverer en kopi af den kvittering, som deponeringsinstitutionen har udstedt vedrørende deponeringen.

Opdateret: 13. februar 2013