Kapitel 7 - Almindeligt tilgængelige ansøgninger

Kapitel 7

Almindeligt tilgængelige ansøgninger

§ 35. Når akterne i en brugsmodelansøgning, før frembringelsen er registreret, bliver almindeligt tilgængelige efter brugsmodellovens § 24, stk. 3, publiceres sammendraget, så snart dets endelige ordlyd er fastlagt. Patent- og Varemærkestyrelsen kan også publicere andre dele af ansøgningen sammen med sammendraget. Eksemplarer af det publicerede sammendrag kan fås mod betaling.

Stk. 2. Den bekendtgørelse, som sker, når en ansøgning bliver almindeligt tilgængelig, indeholder oplysning om ansøgningens nummer og klasser, indleveringsdag, løbedag, hvis denne er en anden end indleveringsdagen, frembringelsens titel, ansøgerens navn eller firmanavn og postadresse, samt frembringerens navn og postadresse. Er der begæret prioritet, indeholder bekendtgørelsen oplysning om, hvor den prioritetsbegrundende ansøgning er indleveret, dagen for dens indlevering samt ansøgningens nummer. Hvis ansøgningen er fremkommet på grundlag af en patentansøgning i henhold til brugsmodellovens § 12, indeholder bekendtgørelsen oplysning om arten af denne patentansøgning, jf. § 13, stk. 1, dagen for dens indlevering samt ansøgningens nummer. Omfatter ansøgningen deponering af en prøve af biologisk materiale, angives dette i bekendtgørelsen. Har ansøgeren i henhold til brugsmodellovens § 24, stk. 7, begæret, at udlevering af en prøve kun skal kunne ske til en særlig sagkyndig, bekendtgøres dette ligeledes.

Stk. 3. Er oversættelsen af beskrivelse og brugsmodelkrav i en international ansøgning blevet ændret inden udløbet af den frist, som gælder i henhold til §§ 31, 32 og 34 efter at sagens akter er blevet almindeligt tilgængelige, udfærdiges der bekendtgørelse herom.

§ 36. Begæring i henhold til brugsmodellovens § 24, stk. 6, om at få udleveret en prøve af deponeret biologisk materiale, skal indgives til Patent- og Varemærkestyrelsen og affattes i overensstemmelse med regel 11 i gennemførelsesforskrifterne til Budapesttraktaten.

Stk. 2. Fremsættes begæring efter stk. 1, inden den ansøgning, som deponeringen hører til, er endeligt afgjort, skal den, der ønsker at få prøven udleveret, over for ansøgeren forpligte sig til ikke at anvende prøven til andet end forsøg, indtil ansøgningen er endeligt afgjort, og i samme periode, eller hvis frembringelsen registreres som brugsmodel, indtil brugsmodelregistreringen er ophørt, ikke at lade andre få adgang til prøven.

Stk. 3. Fremsættes begæring efter stk. 1, vedrørende en deponering, som hører til en brugsmodelregistrering, skal den, der ønsker at få prøven udleveret, over for brugsmodelindehaveren forpligte sig til ikke at lade andre få adgang til prøven, før brugsmodelregistreringen er ophørt.

Stk. 4. Den, der ønsker at få prøven udleveret, skal, for så vidt angår af prøven afledt biologisk materiale, som har bibeholdt de karakteristiske træk hos den deponerede prøve, der er væsentlige for udøvelsen af frembringelsen, påtage sig de samme forpligtelser, som gælder for prøven.

Stk. 5. Hvor den, der ønsker at få prøven udleveret, skal påtage sig de nævnte forpligtelser, skal dette ske ved indgivelse af særskilt erklæring, der ledsager begæringen.

§ 37. Begæring i henhold til brugsmodellovens § 24, stk. 7, om, at en prøve kun skal kunne udleveres til en særlig sagkyndig, skal indgives til Patent- og Varemærkestyrelsen senest samtidig med, at ansøgningen bliver almindeligt tilgængelig i henhold til brugsmodellovens § 24.

Stk. 2. Må en prøve kun udleveres til en særlig sagkyndig, jf. stk. 1, skal den sagkyndige angives i begæringen om en prøve. Begæringen skal være ledsaget af en erklæring fra den sagkyndige, hvori denne over for ansøgeren forpligter sig i det i § 36, stk. 2 og 4, nævnte omfang. I disse tilfælde behøver den, som har fremsat begæringen, ikke selv at afgive erklæring.

Stk. 3. Som sagkyndig kan benyttes en person, der er optaget i en af Patent- og Varemærkestyrelsen udfærdiget fortegnelse, eller en person, som i det enkelte tilfælde er godkendt af ansøgeren.

§ 38. Selvom der er afgivet en erklæring i henhold til §§ 36 og 37 kan biologisk materiale afledt af en udleveret prøve dog deponeres for en ny brugsmodelansøgning eller patentansøgning, hvis deponering af det afledte biologiske materiale er nødvendig for denne ansøgning.

§ 39. Er der fremsat begæring om udlevering af en prøve, og er der i henhold til brugsmodelloven eller denne bekendtgørelse intet til hinder for, at prøven udleveres, udsteder Patent- og Varemærkestyrelsen attest herfor. Patent- og Varemærkestyrelsen sender begæringen om udlevering af en prøve og attesten til den deponeringsinstitution, hvor prøven findes deponeret. Patent- og Varemærkestyrelsen sender samtidig en kopi af begæringen og attesten til ansøgeren eller brugsmodelindehaveren.

Opdateret: 13. februar 2013