Kapitel 6 - Patentmyndighedens undersøgelse af nyhed og adskillelse

Kapitel 6

Patentmyndighedens undersøgelse af nyhed og adskillelse

§ 30. Ved undersøgelse af, hvorvidt betingelserne i brugsmodellovens § 5 er opfyldt, tager patentmyndigheden hensyn til alt, hvad den får kendskab til.

Stk. 2. Nyhedsundersøgelsen foretages i et fornødent omfang på grundlag af brugsmodelskrifter og almindeligt tilgængelige brugsmodelansøgninger fra Danmark, registrerede design i Danmark, patentskrifter, fremlæggelsesskrifter, publicerede patentansøgninger eller uddrag heraf fra Danmark, Sverige, Finland, Norge. Herudover fastlægger patentmyndigheden det nærmere omfang af nyhedsundersøgelsen, for så vidt angår i hvilke landes patentdatabaser der skal undersøges, efter den afgrænsning som anvendes i »medfør af Patentsamarbejdstraktaten«. Undersøgelsen sker tillige på grundlag af anden tilgængelig litteratur, når dette skønnes nødvendigt.

§ 31. Patentmyndigheden kan til brug for ansøgningens behandling indhente udtalelse fra andre sagkyndige.

§ 32. Patentmyndigheden kan forlange, at ansøgeren indsender model, prøve og lignende, eller lader udføre undersøgelser eller forsøg.

§ 33. Har ansøgeren også søgt patent eller brugsmodelregistrering på samme opfindelse eller frembringelse uden for Danmark, kan patentmyndigheden med den begrænsning, som angives i patentlovens § 69, stk. 3, 2. pkt. eller brugsmodellovens § 64, stk. 3, 2. pkt. forlange, at ansøger giver oplysning om, hvad vedkommende patentinstitution har oplyst om opfindelsens/frembringelsens nyhed eller patenterbarhed/registrerbarhed i øvrigt.

Stk. 2. Ansøgeren skal, i det omfang patentmyndigheden forlanger det, oplyse, ved hvilke patentinstitutioner denne har ansøgt om beskyttelse af opfindelsen/frembringelsen og indlevere kopi eller afskrift af skriftvekslingen med vedkommende patentinstitutioner om nyhed eller patenterbarhed/registrerbarhed i øvrigt. Hvis ansøgeren ikke har modtaget en sådan meddelelse, skal ansøgeren afgive erklæring herom.

§ 34. Indgives der under behandlingen af en brugsmodelansøgning oplysninger af betydning for bedømmelsen af ansøgningen, underrettes ansøgeren herom. Den, som har indgivet sådanne oplysninger, meddeles i givet fald om adgangen til at anmode om prøvning, når registrering af frembringelsen er sket.

Opdateret: 13. februar 2013