Kapitel 2 - Typer af ansøgninger

Kapitel 2

Typer af ansøgninger

Ansøgninger med prioritet

§ 9. For at kunne opnå prioritet efter brugsmodellovens § 11, skal ansøgeren begære prioritet senest en måned efter ansøgningens indlevering. Begæringen skal indeholde oplysning om, hvor den påberåbte ansøgning er indleveret, denne ansøgnings indleveringsdag samt, hvis den er en international ansøgning, øvrige oplysninger efter regel 4.10 i gennemførelsesforskrifterne til Patentsamarbejdstraktaten. For en dansk brugsmodelansøgning skal ansøgeren give oplysning om den påberåbte ansøgnings nummer, så snart dette foreligger, dog senest 2 måneder fra at ansøger får kendskab til nummeret.

Stk. 2. For en international ansøgning skal begæring om prioritet angives i ansøgningsdokumentet. Begæringen skal indeholde oplysning om, hvor den påberåbte ansøgning er indleveret, denne ansøgnings indleveringsdag, ansøgningens nummer, samt øvrige oplysninger efter regel 4.10 i gennemførelsesforskrifterne til Patentsamarbejdstraktaten. Det er dog muligt at rette eller tilføje en begæring om prioritet eller øvrige førnævnte oplysninger efter regel 26 bis i gennemførelsesforskrifterne til Patentsamarbejdstraktaten, hvorefter meddelelse herom skal indgives til den modtagende myndighed eller det Internationale Bureau. Meddelelsen skal gives inden for 16 måneder fra prioritetsdagen, eller hvor rettelsen eller tilføjelsen vil medføre en ændring af prioritetsdatoen, 16 måneder fra den ændrede prioritetsdato, alt efter hvilken 16-måneders periode, der udløber først. Dog skal det være muligt at indgive en sådan meddelelse indtil 4 måneder fra den internationale indleveringsdag.

Stk. 3. Deles en ansøgning i henhold til § 15, skal begæring om prioritet for stamansøgningen uden særskilt begæring også gælde for nye ansøgninger, der fremkommer herved.

Stk. 4. Tilbagekaldelse af prioritet skal ske ved indgivelse af særskilt meddelelse.

§ 10. Såfremt myndigheden ikke allerede er i besiddelse af eller kan gøre sig bekendt med dokumentation vedrørende den ansøgning, der søges prioritet fra, kan patentmyndigheden forlange, at den begærede prioritet dokumenteres ved indsendelse af attest fra den myndighed, der har modtaget den oprindelige ansøgning. Attesten skal indeholde oplysning om dagen for dens indlevering og ansøgerens navn eller firmanavn. Patentmyndigheden kan desuden under de nævnte omstændigheder tillige forlange indleveret en af den nævnte myndighed bekræftet kopi af ansøgningen.

Stk. 2. Indsender ansøgeren ikke den nævnte dokumentation inden en af patentmyndigheden fastsat frist, bortfalder ansøgerens ret til prioriteten.

Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1-2, finder tilsvarende anvendelse ved patentmyndighedens behandling af en anmodning om prøvning i henhold til brugsmodellovens § 50.

Stk. 4. For internationale ansøgninger skal kopi af den påberåbte prioritetsansøgning i henhold til regel 17, stk. 1, i gennemførelsesforskrifterne til Patentsamarbejdstraktaten indleveres til det i § 9 nævnte Internationale Bureau, til den modtagende myndighed eller begæres overført til Det Internationale Bureau efter samme regel. Er kopi af den påberåbte prioritetsansøgning indleveret til Det Internationale Bureau, kan patentmyndigheden kun kræve kopi og oversættelse af denne i overensstemmelse med regel 17, stk. 2, i gennemførelsesforskrifterne til Patentsamarbejdstraktaten.

Stk. 5. Den i stk. 1 og 4, nævnte dokumentation kan indsendes elektronisk.

§ 11. For at en tidligere ansøgning skal kunne danne grundlag for prioritet i henhold til § 9, skal ansøgningen være den første, hvori frembringelsen er angivet.

Stk. 2. Har den, som har indleveret den første ansøgning, senere sammesteds indleveret en ansøgning vedrørende samme frembringelse, skal den senere ansøgning dog kunne påberåbes som prioritetsbegrundende, forudsat at den første ansøgning ved indleveringen af den sidste er taget tilbage, henlagt eller afslået uden at have været gjort almindelig tilgængelig, og forudsat at den ikke danner grundlag for nogen bestående rettighed eller har tjent som grundlag for krav om prioritet. Er prioritet opnået på grundlag af en sådan senere ansøgning, kan den tidligere ansøgning ikke længere påberåbes som prioritetsbegrundende.

§ 12. Begæring om prioritet kan fremsættes for en del af en ansøgning. For samme ansøgning kan der kræves prioritet på grundlag af flere ansøgninger, selv om de vedrører forskellige lande. Flere ansøgninger kan påberåbes som prioritetsbegrundende for et enkelt brugsmodelkrav. Begæres prioritet på grundlag af flere ansøgninger, begynder de frister, der løber fra prioritetsdagen, at løbe fra den tidligste prioritetsdag.

Ansøgninger med tidligere indleverede patentansøgninger som grundlag for en brugsmodelansøgning

§ 13. En patentansøgning for Danmark kan anvendes helt eller delvis som grundlag for en brugsmodelansøgning vedrørende samme frembringelse indtil 10 år fra patentansøgningens indleveringsdag, eller fra den dag, der anses som indleveringsdag. Ved en patentansøgning for Danmark skal forstås:

1) en dansk patentansøgning,

2) en international ansøgning, der er videreført i Danmark i henhold til patentlovens § 31, eller er optaget til behandling i henhold til patentlovens § 38, stk. 3,

3) en europæisk patentansøgning, for hvilken den europæiske patentmyndighed i henhold til den europæiske patentkonvention har fastsat en indleveringsdag, og hvori patent er ansøgt med virkning for Danmark, eller

4) en europæisk patentansøgning, som er konverteret til en dansk patentansøgning i medfør af § 36 i brugsmodelloven.

Stk. 2. Anvendes en patentansøgning efter stk. 1 som grundlag for en brugsmodelansøgning, får brugsmodelansøgningen samme indleveringsdag, som gælder for patentansøgningen. En begæring om prioritet for patentansøgningen gælder uden særskilt begæring også for brugsmodelansøgningen.

Stk. 3. Såfremt en patentansøgning ønskes anvendt som grundlag for en brugsmodelansøgning, skal ansøgeren senest 2 måneder efter, at patentansøgningen er henlagt uden mulighed for genoptagelse eller endeligt afslået af patentmyndigheden, indlevere en brugsmodelansøgning med begæring herom.

Stk. 4. En begæring efter stk. 3 skal indeholde oplysning om arten af den patentansøgning, der ønskes anvendt som grundlag for en brugsmodelansøgning, jf. stk. 1, nr. 1-4, samt oplysning om patentansøgningens indleveringsdag, eller den dag, der anses som indleveringsdag, og ansøgningens nummer.

Stk. 5. Fremsættes begæringen efter stk. 3 ikke rettidigt, bortfalder retten til at anvende patentansøgningen som grundlag for den indleverede brugsmodelansøgning.

§ 14. Er en brugsmodelansøgning fremkommet efter forgrening eller konvertering af en europæisk patentansøgning jf. brugsmodelbekendtgørelsens § 13, stk. 1, nr. 3, eller brugsmodellovens § 36, skal ansøger indsende dokumentation for grundlaget for begæringen, såfremt de relevante informationer ikke allerede er tilgængelige for patentmyndigheden. Der skal ved ansøgningens indlevering foreligge informationer om dagen for patentansøgningens indlevering, patentansøgningens nummer, ansøgerens navn eller firmanavn og oplysning om, at ansøgningen omfatter Danmark.

Stk. 2. Er den påberåbte patentansøgning affattet på et andet sprog end bestemt i § 6, stk. 1, finder § 6, stk. 2 og 3, tilsvarende anvendelse, medmindre brugsmodelansøgningen allerede udgør oversættelsen af den fremmedsprogede patentansøgning.

Stk. 3. Indsender ansøgeren ikke den i stk. 1, nævnte dokumentation eller en oversættelse efter stk. 2, inden en af Patent- og Varemærkestyrelsen fastsat frist, bortfalder retten til at anvende patentansøgningen som grundlag for den indleverede brugsmodelansøgning.

Ansøgninger på baggrund af deling og udskillelse

§ 15. Er der i basisdokumenterne beskrevet flere frembringelser, kan ansøgeren dele ansøgningen i flere ansøgninger. På ansøgerens begæring skal en ny ansøgning angående en frembringelse, som hidrører fra den oprindelige ansøgning (stamansøgningen), anses som indleveret samtidigt med stamansøgningen.

Stk. 2. Foretages deling som følge af, at en ansøgning angår to eller flere af hinanden uafhængige frembringelser, skal en ny ansøgning for at kunne betragtes som indleveret samtidigt med stamansøgningen være indleveret inden 1 måned efter den tilsvarende begrænsning af stamansøgningen er godkendt af ansøgeren.

Stk. 3. Ønsker ansøgeren brugsmodelregistrering af en uafhængig frembringelse i en international ansøgning, må ansøgningen deles, og nyt ansøgningsgebyr betales, selv om tillægsgebyr som nævnt i brugsmodellovens § 34, stk. 1, er betalt.

§ 16. Er der i en brugsmodelansøgning ved tilføjelse til beskrivelse eller brugsmodelkrav eller på anden måde angivet en frembringelse, som ikke fremgår af basisdokumenterne, kan ved udskillelse fra den oprindelige ansøgning (stamansøgningen) en ny ansøgning angående denne frembringelse på ansøgerens begæring anses som indleveret på det tidspunkt, da det dokument, hvori frembringelsen er angivet, indkom til Patent- og Varemærkestyrelsen.

§ 17. Ved deling eller udskillelse anses beskrivelse med tilhørende tegninger eller fotografier og brugsmodelkrav, som indleveres i forbindelse med den nye ansøgning, som basisdokumenter.

Stk. 2. En ny ansøgning anses kun for fremkommet ved deling eller udskillelse, hvis dette fremgår af ansøgningen ved dens indlevering. Den oprindelige ansøgnings indleveringsdag og nummer skal angives i ansøgninger, der fremkommer ved deling eller udskillelse.

Ansøgninger efter konvertering af europæiske patentansøgninger

§ 18. Oversendes en europæisk patentansøgning i medfør af artiklerne 136 og 140 i den europæiske patentkonvention til Patent- og Varemærkestyrelsen, underretter styrelsen snarest ansøgeren herom.

Stk. 2. Ansøgningsgebyr og oversættelse, eller hvis den europæiske ansøgning er affattet på dansk, en genpart af ansøgningen efter brugsmodellovens § 36, skal være Patent- og Varemærkestyrelsen i hænde inden 2 måneder fra den dag, hvor Patent- og Varemærkestyrelsen har sendt den i stk. 1, nævnte underretning til ansøger.

Opdateret: 6. februar 2013