Kapitel 9 - Oversættelse af internationale ansøgninger mv.

Kapitel 9

Oversættelse af internationale ansøgninger mv.

§ 45. Bestemmelserne i § 6, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse med hensyn til indlevering af oversættelse i henhold til brugsmodellovens § 29, og begæring om efterprøvelse i henhold til brugsmodellovens § 31.

Stk. 2. Patent- og Varemærkestyrelsen kan begrænse pligten til at indlevere oversættelse i de tilfælde, hvor kun dele af en international ansøgning videreføres her i landet. Indleveres kun oversættelse af dele af en international ansøgning, skal ansøger afgive en erklæring, hvoraf det fremgår, hvilke dele af den internationale ansøgning, der ikke omfattes af oversættelsen. Erklæringen skal desuden angive årsagen til udeladelsen.

§ 46. Den i brugsmodellovens §§ 31, 32 og 34 nævnte frist udløber 4 måneder efter udløbet af den frist, der er fastsat i brugsmodellovens § 29.

Stk. 2. Har ansøgeren inden 19 måneder fra den internationale indleveringsdag, eller, hvis prioritet begæres, fra prioritetsdagen i overensstemmelse med Patentsamarbejdstraktaten afgivet erklæring om, at ansøgeren agter at anvende resultatet af en international præliminær prøvning ved ansøgning om brugsmodelbeskyttelse for Danmark, udløber de i brugsmodellovens §§ 31, 32 og 34 nævnte frister dog samtidig med fristen på 33 måneder for videreførelse.

§ 47. Har ansøgeren i en international ansøgning opfyldt bestemmelserne i brugsmodellovens § 29, men har Patent- og Varemærkestyrelsen endnu ikke fået underretning fra det i § 9 nævnte Internationale Bureau om, at bureauet har modtaget ansøgningen, meddeler Patent- og Varemærkestyrelsen bureauet dette.

§ 48. Fristen for fremsættelse af begæring om fornyet prøvelse i henhold til brugsmodellovens § 35, stk. 1, udløber 2 måneder efter, at den modtagende myndighed eller det i § 9 nævnte Internationale Bureau har givet ansøgeren underretning om, at der ikke kan fastsættes en international indleveringsdag.

Stk. 2. Godtgør ansøgeren, at han har modtaget den i stk. 1, nævnte underretning mere end 7 dage efter underretningens datering, forlænges fristen med det antal dage ud over 7, som er forløbet fra underretningens datering til dagen for ansøgerens modtagelse af underretningen.

§ 49. Har ansøgeren i de i brugsmodellovens § 29 nævnte tilfælde benyttet forsendelse med post, og fremkommer forsendelsen ikke rettidigt, men træffes foranstaltningen inden 1 måned efter, at ansøgeren indså eller burde have indset, at fristen var overskredet, og senest 6 måneder efter fristens udløb, skal Patent- og Varemærkestyrelsen i medfør af artikel 48 i Patentsamarbejdstraktaten anse fristen for overholdt, såfremt:

1) postforbindelserne har været afbrudt inden for de sidste 10 dage før fristens udløb på grund af krig, revolution, borgerlige uroligheder, strejke, naturkatastrofe eller af anden lignende årsag på det sted, hvor afsenderen har sin bopæl eller sit forretningssted eller opholder sig, og det godtgøres, at forsendelsen er afsendt til Patent- og Varemærkestyrelsen inden 5 dage efter, at postforbindelserne er genoptaget, eller

2) forsendelsen har været sendt med anbefalet post til Patent- og Varemærkestyrelsen senest 5 dage før fristens udløb, dog kun hvis forsendelsen har været sendt som luftpost, eller, hvor dette ikke har været muligt, afsenderen har haft grund til at antage, at forsendelsen med almindelig post ville være modtaget senest 2 dage fra afsendelsesdagen.

Stk. 2. Ønsker ansøgeren at påberåbe sig bestemmelserne efter stk. 1, må begæring herom indgives til Patent- og Varemærkestyrelsen inden den nævnte frists udløb.

Opdateret: 13. februar 2013