Kapitel 11 - Brugsmodelregisteret m.v.

§ 52. Patent- og Varemærkestyrelsen fører et register over de brugsmodeller, der er registreret her i landet.

§ 53. Når patentmyndigheden har truffet endelig afgørelse om registrering af en brugsmodel, angives følgende i brugsmodelregisteret:

1) ansøgningens nummer og brugsmodellens registreringsnummer,

2) brugsmodellens klasser,

3) brugsmodelindehaverens navn eller firmanavn og postadresse,

4) hvis brugsmodelindehaveren er repræsenteret ved en fuldmægtig, dennes navn eller firmanavn og postadresse,

5) frembringerens navn og postadresse,

6) frembringelsens titel,

7) hvis brugsmodellen er registreret på grundlag af en

a) dansk brugsmodelansøgning, ansøgningens indleveringsdag samt, hvis løbedagen er en anden end indleveringsdagen, også løbedagen,

b) international ansøgning, den internationale indleveringsdag samt den dag, ansøgningen blev videreført i henhold til brugsmodellovens § 29, eller den dag, ansøgningen anses som indleveret i henhold til brugsmodellovens § 35, stk. 3, og den internationale ansøgnings nummer, eller

c) konverteret europæisk patentansøgning, den europæiske patentansøgnings nummer, dens indleveringsdag i henhold til den europæiske patentkonvention samt den dag, den europæiske patentansøgning blev konverteret til en dansk brugsmodelansøgning,

8) hvis brugsmodellen er registreret på grundlag af en ansøgning, som er fremkommet på grundlag af en

a) dansk patentansøgning i henhold til brugsmodellovens § 12, patentansøgningens indleveringsdag og nummer,

b) international ansøgning i henhold til brugsmodellovens § 12, den internationale ansøgnings nummer, den internationale indleveringsdag samt den dag, ansøgningen blev videreført i henhold til patentlovens § 31 eller anses som indleveret i henhold til patentlovens § 38, og den danske patentansøgnings nummer,

c) europæisk patentansøgning i henhold til brugsmodellovens § 12, den europæiske patentansøgnings indleveringsdag i henhold til den europæiske patentkonvention samt dens nummer, eller

d) konverteret europæisk patentansøgning i henhold til brugsmodellovens § 6, jf. brugsmodellovens § 36, den europæiske patentansøgnings nummer, dens indleveringsdag i henhold til Den Europæiske Patentkonvention samt den dag, den europæiske patentansøgning blev konverteret til en dansk patentansøgning, og den danske patentansøgnings nummer,

9) hvis prioritet er begæret i henhold til brugsmodellovens § 11 hvor den prioritetsbegrundende ansøgning er indleveret samt dennes indleveringsdag og nummer,

10) hvis brugsmodellen er registreret på grundlag af en ansøgning, som er fremkommet ved deling eller udskillelse, stamansøgningens nummer,

11) hvis brugsmodellen omfatter deponering af en prøve af biologisk materiale, oplysning om, hos hvilken institution prøven findes deponeret, samt det nummer, institutionen har tildelt den deponerede prøve,

12) om brugsmodellen er registreret på grundlag af en ansøgning, som er prøvet i henhold til brugsmodellovens § 19, stk. 2,

13) den dag, ansøgningens akter blev tilgængelige for enhver, såfremt dagen er forskellig fra den dag, brugsmodellen blev registreret, og

14) den dag, brugsmodellens registrering blev bekendtgjort i henhold til brugsmodellovens § 21.

§ 54. Hvis Patent- og Varemærkestyrelsen modtager meddelelse om, at der er anlagt sag om en brugsmodelregistrerings ugyldighed, om overførelse af en brugsmodelregistrering eller om tvangslicens, jf. brugsmodellovens § 59, noteres dette i registeret.

Stk. 2. Når udskrift af en dom i henhold til brugsmodellovens § 61, stk. 4, er tilstillet Patent- og Varemærkestyrelsen, sker der notering herom i brugsmodelregisteret. Når dommen er endelig, sker notering på en sådan måde, at sagens udfald i hovedtræk fremgår af registeret.

Stk. 3. Har Patent- og Varemærkestyrelsen i henhold til brugsmodellovens §§ 48 og 49 overført registreringen til den berettigede eller erklæret brugsmodelregistreringen for ophævet, noteres dette i registeret.

§ 55. Notering i henhold til brugsmodellovens § 40 om overgang af retten til en registreret brugsmodel eller meddelelse af licens indeholder navn eller firmanavn og postadresse på indehaveren af den pågældende ret, samt tidspunktet for overgangen eller licensens meddelelse. Fremsættes der begæring herom, noteres det, for så vidt angår licenser, hvorvidt brugsmodelindehaverens ret til at give yderligere licens er begrænset. Kan spørgsmålet om notering af overgang af en registreret brugsmodel eller aftale om licens ikke umiddelbart afgøres, anføres det i registeret, at begæring om notering er fremsat.

Stk. 2. Anmeldelse om ændring i fuldmagtsforhold eller i brugsmodelindehaverens navn, firmanavn eller postadresse noteres i registeret.

Stk. 3. Begæring om notering som nævnt i stk. 1 og 2, skal indgives til Patent- og Varemærkestyrelsen og være ledsaget af behørig dokumentation for ændringen. Patent- og Varemærkestyrelsen kan undtage fra kravet om fuldmagt.

Stk. 4. Har Patent- og Varemærkestyrelsen vedrørende en registreret brugsmodel modtaget underretning om overførsel af deponeret biologisk materiale, som angivet i § 25, stk. 3, eller modtaget kopi af kvittering for ny deponering, jf. § 26, foretages der notering i registeret om overførslen eller den nye deponering.

§ 56. Fornyelse af registreringen af en brugsmodel sker ved indbetaling af det fastsatte gebyr til Patent- og Varemærkestyrelsen tidligst 3 måneder før og senest 6 måneder efter registreringsperiodens udløb.

Stk. 2. Er registreringen af en brugsmodel fornyet, sker der notering herom i brugsmodelregisteret.

Stk. 3. Bekendtgørelse om fornyelsen skal indeholde oplysning om registreringsnummer og datoen for registreringsperiodens udløb.

§ 57. Er registreringen ophørt, slettes brugsmodellen i registeret.

Opdateret: 13. februar 2013