Kapitel 8 - Patent- og Varemærkestyrelsen som modtagende myndighed for internationale ansøgninger

Kapitel 8

Patent- og Varemærkestyrelsen som modtagende myndighed for internationale ansøgninger

§ 40. Patent- og Varemærkestyrelsen er modtagende myndighed for internationale ansøgninger fra ansøgere, der er danske statsborgere, og ansøgere, som har bopæl i Danmark eller driver erhvervsvirksomhed her, eller som er juridiske personer, der anerkendes efter dansk ret.

Stk. 2. Indleveres en international ansøgning af flere, og opfylder mindst en af ansøgerne betingelserne i stk. 1, finder denne bestemmelse anvendelse på ansøgningens indlevering.

§ 41. I sin egenskab af modtagende myndighed modtager, kontrollerer og videresender Patent- og Varemærkestyrelsen internationale ansøgninger i overensstemmelse med Patentsamarbejdstraktaten og gennemførelsesforskrifterne til denne.

Stk. 2. Ansøgeren skal til Patent- og Varemærkestyrelsen i dets egenskab af modtagende myndighed betale det for ansøgningen fastsatte gebyr fastlagt af regel 14, 15 eller 16 i gennemførelsesforskrifterne til Patentsamarbejdstraktaten. Gebyret består af:

1) internationalt ansøgningsgebyr,

2) gebyr for nyhedsundersøgelse og

3) gebyr for Patent- og Varemærkestyrelsens ekspedition af ansøgningen som modtagende myndighed.

Stk. 3. Ansøgningsgebyret skal betales inden 1 måned fra ansøgningens modtagelse.

Stk. 4. Hvis ansøgningsgebyret ikke er betalt i rette tid eller ved fristens udløb er betalt med utilstrækkeligt beløb, finder regel 16 bis i de nævnte gennemførelsesforskrifter anvendelse.

§ 42. Ansøgeren kan vælge, om den svenske patentmyndighed eller Den Europæiske Patentmyndighed skal være nyhedsundersøgende myndighed for de i § 40, stk. 1, nævnte ansøgninger. Ansøgningen skal indgives i eet eksemplar på dansk, svensk, norsk, engelsk, tysk eller fransk. Den svenske patentmyndighed godtager ansøgninger på dansk, svensk, norsk eller engelsk. Den Europæiske Patentmyndighed godtager ansøgninger på engelsk, tysk eller fransk. Selve ansøgningsdokumentet skal dog være affattet på det sprog, som ansøgningen senere offentliggøres på.

Stk. 2. Er ansøgningen ikke affattet på et af de sprog, der godtages af den valgte nyhedsundersøgende myndighed, jf. stk. 1, skal oversættelse til et sådant sprog, indgives til Patent- og Varemærkestyrelsen inden en måned fra modtagelsesdagen i overensstemmelse med gennemførelsesforskrifterne i Patentsamarbejdstraktaten. regel 12.3, eller hvis Sverige er valgt som nyhedsundersøgende myndighed inden 14 måneder fra prioritetsdagen jf. regel 12.4.

§ 43. Der føres en særskilt journal over internationale ansøgninger, der indleveres til Patent- og Varemærkestyrelsen. Journalen er ikke offentligt tilgængelig.

§ 44. Forudsat at den internationale ansøgning ikke er omfattet af lov om hemmelige patenter, videresender Patent- og Varemærkestyrelsen i overensstemmelse med Patentsamarbejdstraktaten og gennemførelsesforskrifterne til denne ansøgningen til det i § 9 nævnte Internationale Bureau.

Opdateret: 13. februar 2013