Kapitel 5 - Ændring af brugsmodelansøgninger

Kapitel 5

Ændring af brugsmodelansøgninger

§ 28. Et brugsmodelkrav må ikke ændres således, at det kommer til at indeholde noget, som ikke fremgår af basisdokumenterne, jf. §§ 17, stk. 1 og 29. Ændres et brugsmodelkrav ved indførelse af nye bestemmelser, skal ansøgeren samtidig angive, hvor i basisdokumenterne der findes grundlag herfor.

Stk. 2. Ændringer i eller tilføjelser til brugsmodelkrav skal, hvis patentmyndigheden ikke tillader andet, ske ved indlevering af nye eksemplarer af kravene. I disse eksemplarer skal samtlige fastholdte krav være optaget i sammenhæng.

§ 29. Som basisdokumenter i en dansk brugsmodelansøgning, en brugsmodelansøgning, der optages til behandling i medfør af brugsmodellovens § 35, eller en europæisk patentansøgning, som begæres konverteret til en dansk brugsmodelansøgning, anses den på dansk, norsk eller svensk affattede beskrivelse med tilhørende tegninger eller fotografier og brugsmodelkrav, som de forelå ved ansøgningens indlevering, henholdsvis den dag ansøgningen anses for indleveret.

Stk. 2. Foreligger sådanne dokumenter ikke på det i stk. 1 nævnte tidspunkt, anses den derefter først fremkomne, på dansk, norsk eller svensk affattede beskrivelse med tilhørende tegninger eller fotografier og brugsmodelkrav som basisdokumenter i det omfang, indholdet tydeligt fremgår af de dokumenter, der forelå på tidspunktet for ansøgningens indlevering, henholdsvis den dag ansøgningen anses for indleveret.

Stk. 3. I en international ansøgning, der videreføres i henhold til brugsmodellovens § 29, anses den oversættelse af beskrivelse, tegninger eller fotografier og brugsmodelkrav, som er indleveret i henhold til nævnte bestemmelse med de ændringer i oversættelsen, der er foretaget inden udløbet af den frist, som gælder i henhold til § 46, som basisdokumenter. Er den internationale ansøgning indleveret til den modtagende myndighed på dansk, anses som basisdokumenter den genpart af beskrivelse, tegninger eller fotografier og brugsmodelkrav, der er indleveret i henhold til brugsmodellovens § 29.

Stk. 4. Har en ansøgning med ansøgerens samtykke ført til registrering, eller er ansøgningen afslået inden udløbet af den frist, som gælder i henhold til § 46, jf. brugsmodellovens §§ 31, 32 og 34, anses som basisdokumenter beskrivelse, tegninger eller fotografier og brugsmodelkrav, som de forelå på det tidspunkt, hvor ansøgningen blev afgjort.

Opdateret: 13. februar 2013