Indlevering via telefax

Juridiske dokumenter, herunder dokumenter med underskrift

Hvis juridiske dokumenter herunder dokumenter, hvorpå der kræves underskrift, indsendes pr. telefax, forlanges det oprindelige dokument eftersendt i original eller i bekræftet kopi med en frist på 14 dage. Det gælder f.eks. ved fremsendelse af fuldmagt, overdragelsesdokumenter, ved erklæringer om deponering af biologisk materiale og ved prioritetsdokumenter.

Ulæsbar telefax

Hvor en telefax ikke er læsbar, fordi kvaliteten af det fremsendte er så dårlig, at oplysningerne i ansøgningen ikke kan læses, gives der en frist på 2 måneder til at indsende originaldokumentet. Overskrides fristen vil den indsendte telefax ikke blive taget i betragtning, da den ikke opfylder formalia.

Identifikation af fremsendte originaler

For at undgå, at ansøgningen oprettes mere end en gang, anmodes ansøger om at angive, at der er tale om en bekræftelse på en tidligere indleveret ansøgning per telefax.  

Modtagelsesdato

Hvis en del af dokumentet er indkommet før kl. 24.00, anses datoen for modtagelsen af dokumentets første side som modtagelsesdato for hele dokumentet. Dette gælder dog kun, hvis der er tale om én transmission. Er der tale om to eller flere transmissioner, foretages en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde af, hvorvidt den del af dokumentet, der er indkommet før kl. 24.00, er tilstrækkeligt til at anse hele dokumentet for indkommet før kl. 24.00. Afsender har bevisbyrden for, at telefaxen er kommet rettidigt frem og for, at ansøgningen er kommet frem til Patent- og Varemærkestyrelsen i en læsbar form.

 Opdateret: 20. marts 2013