Prioritet

Det følger af BML § 11, at, hvis en frembringelse tidligere har været angivet i en ansøgning om brugsmodel, patent eller lignende, og en ansøgning i Danmark indleveres inden for 12 måneder fra indleveringen af den tidligere ansøgning, kan der på begæring opnås prioritet fra den tidligere ansøgning. I forhold til BML § 5, stk. 1 og 2, samt § 9 skal den senere ansøgning anses for indleveret samtidig med den tidligere ansøgning.

En ansøger af en dansk brugsmodel har ret til at begære prioritet fra en tidligere indleveret ansøgning, når: 

  • Ansøgeren af den danske brugsmodel er den samme, som indgav den tidligere ansøgning eller denne ansøgers retmæssige efterfølger,
  • Ansøgningen indleveres inden for 12 måneder fra indleveringsdatoen af den første ansøgning,
  • Ansøgningen angår den samme frembringelse, som fremgår af den tidligere ansøgning, og
  • Den tidligere ansøgning skal have været den første ansøgning, hvori frembringelsen er angivet.

Begæring om prioritet kan indgives for en del af ansøgningen. En ansøger kan også påberåbe sig flere prioriteter.

I henhold til BEK § 9 skal ansøgeren begære prioritet senest en måned efter ansøgningens indlevering for at kunne opnå prioritet efter BML § 11. Begæringen skal indeholde oplysning om, hvor den påberåbte ansøgning er indleveret samt denne ansøgnings indleveringsdag.

For en dansk brugsmodelansøgning skal ansøgeren desuden give oplysning om den påberåbte ansøgnings nummer, så snart det kan ske. 

Prioriteten har bl.a. betydning for vurderingen af, om nyhedskravet og kravet om tydelig adskillelse i BML § 5 er opfyldt. Ved vurderingen heraf anses prioritetsdagen som indleveringsdagen ifølge BML § 5. Det er således prioritetsdagen, der er afgørende for, om fundne modhold kan udgøre kendt teknik.

En ansøger kan til enhver tid frivilligt opgive en begæret prioritet. Dette skal ske ved en særskilt meddelelse til Patent- og Varemærkestyrelsen, jf. BEK § 9, stk. 4. Med hensyn til offentliggørelsen af en ansøgning med prioritet fra en tidligere ansøgning, se mere under Offentliggørelse af ansøgningen

 Opdateret: 21. juni 2013